Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie: URZĄD MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO
URZĄD MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO
PIOTRKÓW TRYBUNALSKI, INNE PASAŻ KAROLA RUDOWSKIEGO 10
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zmień urząd

Schowaj

Zezwolenie na emisję gazów cieplarnianych z instalacji objętej systemem handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych

Zgodnie z ustawą z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych:

Art. 40. Prowadzący instalację, który posiada instalację objętą systemem, jest obowiązany do uzyskania zezwolenia.
Art. 41.
1. Zezwolenie jest wydawane na wniosek prowadzącego instalację.
2. Zezwolenie wydaje odpowiednio organ właściwy do wydania pozwolenia zintegrowanego albo pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, o którym mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska.

Kompetencje do prowadzenia postępowania oraz wydania zezwolenia posiadają ograny właściwe do wydania pozwolenia zintegrowanego albo pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, o którym mowa w ustawie Prawo Ochrony środowiska (p.o.ś.)
Art. 378 p.o.ś.
1. Organem ochrony środowiska właściwym w sprawach, o których mowa w art. 115a ust. 1, art. 149 ust. 1, art. 150, art. 152 ust. 1, art. 154 ust. 1, art. 178, art. 183, art. 237 i art. 362 ust. 1-3, jest starosta.
2. Regionalny dyrektor ochrony środowiska jest właściwy w sprawach przedsięwzięć i zdarzeń na terenach zamkniętych.
2a. Marszałek województwa jest właściwy w sprawach:
1) przedsięwzięć i zdarzeń na terenach zakładów, gdzie jest eksploatowana instalacja, która jest kwalifikowana jako przedsięwzięcie mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,
2) przedsięwzięcia mogącego zawsze znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, realizowanego na terenach innych niż wymienione w pkt 1.

Art. 43.
6. Organ właściwy do wydania zezwolenia przekazuje Krajowemu ośrodkowi wniosek prowadzącego instalację nową, lub w której dokonano zmiany w instalacji wraz załącznikami, o których mowa w art. 42 ust. 2, w celu wydania opinii.
7. Krajowy ośrodek wydaje opinię w formie postanowienia. Opinia wiąże organ wydający zezwolenie.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Starosta, Marszałek Województwa

Nazwa komórki organizacyjnej  

Kogo dotyczy  

Przedsiębiorca polski lub zagraniczny (za pośrednictwem osoby upoważnionej do jego reprezentowania zgodnie z art. 87 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej).

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
 • Wniosek
  Art. 42.
  1. Wniosek o wydanie zezwolenia zawiera:
  1) nazwę prowadzącego instalację oraz oznaczenie jego miejsca zamieszkania i adresu albo siedziby i adresu,
  2) adres zakładu, na terenie którego jest eksploatowana instalacja objęta systemem,
  3) informację o tytule prawnym do instalacji,
  4) informację o rodzaju instalacji, stosowanych urządzeniach i technologiach oraz charakterystykę techniczną źródeł powstawania i miejsca emisji,
  5) określenie rodzajów gazów cieplarnianych, które mają być objęte zezwoleniem,
  6) określenie czasu, na jaki ma zostać wydane zezwolenie,
  7) liczbę uprawnień do emisji na czas do końca okresu rozliczeniowego w rozbiciu na poszczególne lata.
 • Załączniki:
  Art. 42
  2. Do wniosku o wydanie zezwolenia dołącza się:
  1) kopię pozwolenia zintegrowanego albo kopię pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, jeżeli jego uzyskanie jest wymagane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska, z tym że kopii tych pozwoleń nie dołącza się, jeżeli zostały one wydane przez organ właściwy do wydania zezwolenia lub organ ten je posiada,
  2) streszczenie wniosku sporządzone w języku niespecjalistycznym,
  3) plan monitorowania wielkości emisji, o którym mowa w art. 56 ust. 1, sporządzony w formie pisemnej i w postaci elektronicznej umożliwiającej elektroniczne przetwarzanie zawartych w nim danych,
  4) kopię decyzji o pozwoleniu na użytkowanie instalacji lub potwierdzenie dokonania zawiadomienia o zakończeniu budowy i zamiarze przystąpienia do użytkowania instalacji, w przypadku gdy pozwolenie na użytkowanie nie jest wymagane.
 • oraz
  5) kopię decyzji wydanej przez organ właściwej jednostki dozoru technicznego zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym, dopuszczającej do eksploatacji urządzenie wchodzące w skład instalacji objętej takim dozorem,
  6) kopię informacji, o której mowa w art. 76 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska, jeżeli jest ona przewidywana.
Czas realizacji  

1 miesiąc

Opłaty  

Opłata skarbowa
Opłata skarbowa wynosi odpowiednio:
1. za wydanie zezwolenia - 82,00 zł
2. od dokumentów stwierdzających ustanowienie pełnomocnika oraz ich odpisów (wypisów, kopii) - 17,00 zł
Kwota:
82 zł i 17 zł

Numer konta  

Tytuł wpłaty  

Kwota (PLN)  

Tryb odwoławczy  

Zgodnie z art. 5 ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych:
Minister właściwy do spraw środowiska jest organem wyższego stopnia, w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego, w stosunku do starosty oraz marszałka województwa w sprawach rozstrzyganych na podstawie przepisów ustawy.
Jeśli opinia co do wniosku wydana przez krajowy ośrodek (KOBiZE) jest negatywna to:
zgodnie z Art. 106 k.p.a. § 5. Zajęcie stanowiska przez ten organ następuje w drodze postanowienia, na które służy stronie zażalenie.

Rezultat realizacji usługi  

Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji.

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku, 2. Weryfikacja wniosku, 3. Wydanie decyzji.

Poziom dostępności usługi   Interakcja dwukierunkowa
Poziom uwierzytelniania  
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Uwagi  

Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

BIP  

www.bip.piotrkow.pl

Telefon  
Fax  
Słowa kluczowe   Zezwolenie na emisję gazów cieplarnianych z instalacji objętej systemem handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych

Zezwolenie na emisję gazów cieplarnianych z instalacji objętej systemem handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych

Zgodnie z ustawą z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych:

Art. 40. Prowadzący instalację, który posiada instalację objętą systemem, jest obowiązany do uzyskania zezwolenia.
Art. 41.
1. Zezwolenie jest wydawane na wniosek prowadzącego instalację.
2. Zezwolenie wydaje odpowiednio organ właściwy do wydania pozwolenia zintegrowanego albo pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, o którym mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska.

Kompetencje do prowadzenia postępowania oraz wydania zezwolenia posiadają ograny właściwe do wydania pozwolenia zintegrowanego albo pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, o którym mowa w ustawie Prawo Ochrony środowiska (p.o.ś.)
Art. 378 p.o.ś.
1. Organem ochrony środowiska właściwym w sprawach, o których mowa w art. 115a ust. 1, art. 149 ust. 1, art. 150, art. 152 ust. 1, art. 154 ust. 1, art. 178, art. 183, art. 237 i art. 362 ust. 1-3, jest starosta.
2. Regionalny dyrektor ochrony środowiska jest właściwy w sprawach przedsięwzięć i zdarzeń na terenach zamkniętych.
2a. Marszałek województwa jest właściwy w sprawach:
1) przedsięwzięć i zdarzeń na terenach zakładów, gdzie jest eksploatowana instalacja, która jest kwalifikowana jako przedsięwzięcie mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,
2) przedsięwzięcia mogącego zawsze znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, realizowanego na terenach innych niż wymienione w pkt 1.

Art. 43.
6. Organ właściwy do wydania zezwolenia przekazuje Krajowemu ośrodkowi wniosek prowadzącego instalację nową, lub w której dokonano zmiany w instalacji wraz załącznikami, o których mowa w art. 42 ust. 2, w celu wydania opinii.
7. Krajowy ośrodek wydaje opinię w formie postanowienia. Opinia wiąże organ wydający zezwolenie.