Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zbadanie zasadności odmowy włączenia do Powiatowego/Wojewódzkiego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego

Usługa umożliwia wykonawcom prac geodezyjnych składanie wniosku do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego o zbadanie zasadności odmowy włączenia do Powiatowego/ Wojewódzkiego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego.Powiatowe i Wojewódzkie Zasoby Geodezyjne i Kartograficzne stanowią część Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego, czyli zbioru wszystkich cyfrowych i analogowych materiałów (zbiorów map oraz dokumentów w postaci operatów, rejestrów, wykazów, katalogów, wydawnictw, zdjęć lotniczych i satelitarnych, baz danych oraz banków danych), geodezyjnych i kartograficznych, służącego gospodarce narodowej, obronności państwa, nauce, kulturze i potrzebom obywateli. Prowadzenie i kontrola opracowań przyjmowanych do zasobu wojewódzkiego należy do marszałków wojewódzkich, a powiatowego – starostów.Przyjęcie do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego odbywa się przez złożenie operatu pomiarowego do właściwego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej w formie i zakresie przewidzianym w standardach technicznych dotyczących geodezji i kartografii przez jednostki wykonawstwa geodezyjnego działających na zlecenie inwestora. Jeżeli zostanie wydana decyzja odmowna, wykonawca może złożyć do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego wniosek o zbadanie zasadności odmowy włączenia dokumentacji do zasobu.

Organ właściwy do realizacji usługi  

brak

Kogo dotyczy  

Usługa dotyczy wykonawców prac geodezyjnych, którzy otrzymali protokół z odmową włączenia operatu geodezyjnego do Powiatowego/Wojewódzkiego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  • Wniosek o zbadanie zasadności odmowy włączenia do Powiatowego/Wojewódzkiego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego.
  • Potwierdzona kopia zgłoszenia prac.
  • Przekazaną przez ośrodek stosownie do § 5 ust. 3 rozporządzenia, pisemną informację o materiałach, jakie powinny być wykorzystane przy wykonaniu pracy wraz z ich charakterystyką techniczną (ewentualne dodatkowe zalecenia ośrodka wydane w myśl § 5 ust. 5 rozporządzenia)
  • Kompletna dokumentacja wynikowa z wykonanej pracy (operat)
  • Protokół sporządzony przez właściwy miejscowo ośrodek dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej wraz z pismem organu – uzasadnieniem przyczyny odmowy włączenia dokumentacji do zasobu
Czas realizacji  

1 miesiąc

Opłaty  

Brak opłat

Tryb odwoławczy  

Czynności związane z obsługą państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego są czynnościami technicznymi: odwołanie nie przysługuje.

Rezultat realizacji usługi  

brak

Etapy realizacji usługi  

brak

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   Zbadanie zasadności odmowy włączenia do Powiatowego/Wojewódzkiego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego

Zbadanie zasadności odmowy włączenia do Powiatowego/Wojewódzkiego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego

Usługa umożliwia wykonawcom prac geodezyjnych składanie wniosku do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego o zbadanie zasadności odmowy włączenia do Powiatowego/ Wojewódzkiego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego.Powiatowe i Wojewódzkie Zasoby Geodezyjne i Kartograficzne stanowią część Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego, czyli zbioru wszystkich cyfrowych i analogowych materiałów (zbiorów map oraz dokumentów w postaci operatów, rejestrów, wykazów, katalogów, wydawnictw, zdjęć lotniczych i satelitarnych, baz danych oraz banków danych), geodezyjnych i kartograficznych, służącego gospodarce narodowej, obronności państwa, nauce, kulturze i potrzebom obywateli. Prowadzenie i kontrola opracowań przyjmowanych do zasobu wojewódzkiego należy do marszałków wojewódzkich, a powiatowego – starostów.Przyjęcie do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego odbywa się przez złożenie operatu pomiarowego do właściwego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej w formie i zakresie przewidzianym w standardach technicznych dotyczących geodezji i kartografii przez jednostki wykonawstwa geodezyjnego działających na zlecenie inwestora. Jeżeli zostanie wydana decyzja odmowna, wykonawca może złożyć do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego wniosek o zbadanie zasadności odmowy włączenia dokumentacji do zasobu.