Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zawiadomienie o wprowadzeniu w pojeździe zarejestrowanym zmian konstrukcyjnych zmieniających rodzaj pojazdu

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej zawiadomienia o wprowadzeniu w pojeździe zarejestrowanym zmian konstrukcyjnych zmieniających rodzaj pojazdu

Organ właściwy do realizacji usługi  

Starosta

Kogo dotyczy  

właścicieli pojazdów, którzy posiadają pojazd/y ze zmianami konstrukcyjnymi

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
 • Wniosek - zawiadomienie o dokonaniu zmian w pojeździe.
 • Dokument potwierdzający, że dokonane zmiany konstrukcyjne zmieniające rodzaj pojazdu wykonane zostały przez przedsiębiorcę, prowadzącego działalność gospodarczą w tym zakresie - potwierdzone uwierzytelnionymi kopiami stosownych
  dokumentów.
 • Zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego potwierdzające, że dokonane zmiany są
  zgodne z przepisami określającymi warunki techniczne pojazdów.
 • Dowód rejestracyjny
 • Karta pojazdu, jeżeli była wydana
 • Oryginał potwierdzenia uiszczenia opłat
 • Pełnomocnictwo - w przypadku załatwiania sprawy przez pełnomocnika lub przez jednego z współwłaścicieli pojazdu wymagany jest dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa.
Czas realizacji  

Do 7 dni

Opłaty  

17 zł (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

Złożenie zawiadomienia o wprowadzeniu w pojeździe zarejestrowanym zmian konstrukcyjnych zmieniających rodzaj pojazdu

Etapy realizacji usługi  

1. Przesłanie zawiadomienia. 2. Przyjęcie zawiadomienia.

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   Zawiadomienie o wprowadzeniu w pojeździe zarejestrowanym zmian konstrukcyjnych zmieniających rodzaj pojazdu

Zawiadomienie o wprowadzeniu w pojeździe zarejestrowanym zmian konstrukcyjnych zmieniających rodzaj pojazdu

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej zawiadomienia o wprowadzeniu w pojeździe zarejestrowanym zmian konstrukcyjnych zmieniających rodzaj pojazdu