Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie: URZĄD MIASTA GORZOWA WLKP.
URZĄD MIASTA GORZOWA WLKP.
GORZÓW WIELKOPOLSKI, UL. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO 4
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zmień urząd

Schowaj

Zawiadomienie o organizacji imprezy artystycznej lub rozrywkowej odbywającej się poza stałą siedzibą lub w sposób objazdowy

Usługa umożliwia wysłanie do właściwej instytucji publicznej zawiadomienia o organizacji imprezy artystycznej lub rozrywkowej odbywającej się poza stałą siedzibą lub w sposób objazdowy

Organ właściwy do realizacji usługi  

Organ gminy właściwy ze względu na miejsce imprezy.

Nazwa komórki organizacyjnej  

Kogo dotyczy  

Organizatorzy imprez artystycznych lub rozrywkowych - osoby fizyczne (w tym prowadzące działalność gospodarczą), osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  • Zawiadomienie wg wzoru (formularz elektroniczny)
  • Załączniki:
  • program imprezy,
  • zgoda właściciela lub administratora obiektu lub terenu, na którym odbywa się impreza,
  • zaświadczenia, iż pomieszczenia obiekty lub miejsca, których odbywają się imprezy artystyczne i rozrywkowe, a także urządzenia techniczne używane przy ich organizowaniu lub w trakcie ich odbywania odpowiadają wymaganiom przewidzianym prawem (na żądanie Organu Samorządu Terytorialnego).
Czas realizacji  

30 dni

Opłaty  

Brak opłat

Numer konta  

Tytuł wpłaty  

Kwota (PLN)  

Tryb odwoławczy  

Decyzja o zakazie odbycia imprezy artystycznej lub rozrywkowej powinna być doręczona podmiotowi, który ją organizuje, w terminie 14 dni od dnia złożenia zawiadomienia, nie później jednak niż 10 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia imprezy. Odwołanie od decyzji wnosi się w terminie 3 dni od dnia jej doręczania. Odwołanie od decyzji podlega rozpoznaniu w terminie 7 dni od dnia wniesienia odwołania. Niewydanie decyzji w tym terminie oznacza zgodę na odbycie imprezy. Decyzję wydaną w wyniku wniesienia odwołania doręcza się w terminie 3 dni.

Rezultat realizacji usługi  

Zawiadomienie o organizacji imprezy artystycznej lub rozrywkowej odbywającej się poza stałą siedzibą lub w sposób objazdowy

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie zawiadomienia; 2. Weryfikacja dokumentacji związanej z wniesionym zawiadomieniem. 3. Wydanie decyzji. Organ gminy wydaje decyzję o zakazie odbycia imprezy artystycznej lub rozrywkowej, jeżeli zagraża ona życiu lub zdrowiu ludzi, moralności publicznej albo mieniu w znacznych rozmiarach lub nie zostały spełnione wymagania wskazane w Ustawie. Niewydanie decyzji w określonym Ustawą terminie oznacza zgodę na odbycie imprezy.

Poziom dostępności usługi   Interakcja dwukierunkowa
Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Uwagi  

BIP  

Telefon   957355500
Fax  
Słowa kluczowe   Zawiadomienie o organizacji imprezy artystycznej lub rozrywkowej odbywającej się poza stałą siedzibą lub w sposób objazdowy

Zawiadomienie o organizacji imprezy artystycznej lub rozrywkowej odbywającej się poza stałą siedzibą lub w sposób objazdowy

Usługa umożliwia wysłanie do właściwej instytucji publicznej zawiadomienia o organizacji imprezy artystycznej lub rozrywkowej odbywającej się poza stałą siedzibą lub w sposób objazdowy