Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zawiadomienie emeryta-rencisty, osoby uprawnionej do renty rodzinnej o osiąganym przychodzie ZER WU - 10b/2009

Usługa umożliwia złożenie do Zakładu Emerytalno-Rentowego MSW (ZER MSW) zawiadomienia o osiąganym przychodzie lub o zamiarze osiągania przychodu.
Organ emerytalny dokonuje zmniejszenia wysokości świadczenia od miesiąca następującego po miesiącu, w którym została wydana decyzja o zmniejszeniu świadczenia. Zmniejszenie świadczenia trwa do miesiąca, w którym emeryt lub rencista zawiadomi organ emerytalny o zmianie wysokości osiąganego przychodu lub o zaprzestaniu jego osiągania.

Organ właściwy do realizacji usługi  

brak

Kogo dotyczy  

Emeryt i rencista policyjny, osoba uprawniona do policyjnej renty rodzinnej

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  • ZER WU-10b/2009
  • Nie wymagane jest składanie dodatkowych dokumentów. Jednakże po upływie roku kalendarzowego za który zostało przysłane zawiadomienie należy nadesłać potwierdzenie pracodawcy o osiągniętym w danym roku przychodzie lub w przypadku prowadzenia pozarolniczej działalności oświadczenie bądź dokument potwierdzający wysokość podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne, od której opłacał powyższą składkę, a w przypadku niepodlegania obowiązkowi opłacania składki na ubezpieczenie społeczne wysokość podstawy wymiaru od jakiej byłby zobowiązany w myśl ustawodastwa polskiego bądź ustawodastwa kraju w którym prowadził powyższą działalność
Czas realizacji  

W przypadku zawiadomienia przez emeryta lub rencistę o łącznej kwocie przychodu osiągniętego w poprzednim roku kalendarzowym, organ emerytalny wydaje decyzję na piśmie, nie później niż w terminie 60 dni od daty nadesłania zawiadomienia o wysokości osiągniętego przychodu powodującego zmianę wysokości przysługującego świadczenia.

Opłaty  

Brak opłat

Tryb odwoławczy  

Od decyzji o zmianie wysokości świadczenia emerytalno-rentowego w związku z osiąganiem dodatkowego przychodu oraz decyzji o rozliczeniu rocznym policyjnych świadczeń emerytalno-rentowych przysługuje odwołanie do właściwego sądu w terminie i według zasad określonych w przepisach Kodeksu postępowania cywilnego (tj. do Sądu Okręgowego w Warszawie, Wydział Ubezpieczeń Społecznych, Al. Solidarności 127, 00-898 Warszawa, w terminie miesiąca od daty doręczenia decyzji). Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Dyrektora Zakładu Emerytalno-Rentowego MSW. Odwołanie można sporządzić na piśmie lub ustnie do protokołu w trybie określonym w przepisach Kodeksu postępowania cywilnego.

Jeżeli Zakład Emerytalno-Rentowy MSW uzna odwołanie w całości za słuszne, z

Rezultat realizacji usługi  

brak

Etapy realizacji usługi  

brak

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   Zawiadomienie emeryta-rencisty, osoby uprawnionej do renty rodzinnej o osiąganym przychodzie ZER WU - 10b/2009

Zawiadomienie emeryta-rencisty, osoby uprawnionej do renty rodzinnej o osiąganym przychodzie ZER WU - 10b/2009

Usługa umożliwia złożenie do Zakładu Emerytalno-Rentowego MSW (ZER MSW) zawiadomienia o osiąganym przychodzie lub o zamiarze osiągania przychodu.
Organ emerytalny dokonuje zmniejszenia wysokości świadczenia od miesiąca następującego po miesiącu, w którym została wydana decyzja o zmniejszeniu świadczenia. Zmniejszenie świadczenia trwa do miesiąca, w którym emeryt lub rencista zawiadomi organ emerytalny o zmianie wysokości osiąganego przychodu lub o zaprzestaniu jego osiągania.