Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zawarcie umowy na udostępnienie miejsca w Rynku Głównym w Krakowie na zorganizowanie imprezy lub wydarzenia

Zawarcie umowy na udostępnienie miejsca
na zorganizowanie imprezy/wydarzenia

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy organ administracji publicznej

Kogo dotyczy  

Obywatela

Podstawy prawne  
 • Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40 z późn. zm.)
 • Uchwała Nr CXV/1547/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 3 listopada 2010 r. w sprawie utworzenia parku kulturowego pod nazwą Park Kulturowy Stare Miasto (Dz. U. z 2010 r. Nr 647, poz. 5336 z późn. zm.)
 • Uchwała Nr LXI/876/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie określenia wysokości i zasad poboru opłaty targowej (Dz. U. z 2012 r., poz. 6451 z późn. zm.)
 • Uchwała Nr XXII/356/2020 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 21 grudnia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia odznaki honorowej Zasłużony dla Województwa Lubelskiego, ustalenia jej wzoru oraz zasad i trybu nadawania, a także noszenia (Dz. U. z 1 r. Nr 1, poz. 1 z późn. zm.)
 • Uchwała Nr XXII/356/2020 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 21 grudnia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia odznaki honorowej Zasłużony dla Województwa Lubelskiego, ustalenia jej wzoru oraz zasad i trybu nadawania, a także noszenia (Dz. U. z 1 r. Nr 1, poz. 1 z późn. zm.)
 • Uchwała Nr XXII/356/2020 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 21 grudnia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia odznaki honorowej Zasłużony dla Województwa Lubelskiego, ustalenia jej wzoru oraz zasad i trybu nadawania, a także noszenia (Dz. U. z 1 r. Nr 1, poz. 1 z późn. zm.)
 • Uchwała Nr XXII/356/2020 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 21 grudnia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia odznaki honorowej Zasłużony dla Województwa Lubelskiego, ustalenia jej wzoru oraz zasad i trybu nadawania, a także noszenia (Dz. U. z 1 r. Nr 1, poz. 1 z późn. zm.)
Wymagane dokumenty  
 • Projekt tymczasowej organizacji ruchu zatwierdzony przez właściwą jednostkę pełniącą funkcję zarządcy dróg publicznych w Krakowie, gdy z wniosku wynika taka potrzeba, także w przypadku konieczności wyłączenia tylko postoju dorożek,
 • Jeżeli podczas imprezy/przedsięwzięcia prowadzona będzie dystrybucja lub sprzedaż artykułów spożywczych i/lub gastronomia - oświadczenie stanowiące załącznik nr 4 do niniejszej procedury oraz wykaz asortymentu oferowanego na poszczególnych stoiskach,
 • Jeżeli podczas imprezy/przedsięwzięcia wykorzystywane będą urządzenia techniczne (zabawowe) - oświadczenie stanowiące załącznik nr 7 do niniejszej procedury,
 • W przypadku planowanego: pokazu pirotechnicznego, pokazu laserowego, sztucznych ogni, lampionów, baloników wypełnionych helem, itp. lub organizacji zawodów i pokazów balonowych: • oświadczenie stanowiące załącznik nr 3 do niniejszej procedury, • pisemne przyjęcie przez Polską Agencję Żeglugi Powietrznej zgłoszenia o przeprowadzeniu imprezy/przedsięwzięcia, jeżeli przedsięwzięcie odbywa się w całości lub w części przestrzeni kontrolowanej – jeżeli dotyczy,
 • Zgoda właściwej jednostki pełniącej funkcję zarządcy dróg publicznych w Krakowie na wjazd na jezdnię w Rynku Głównym pojazdu o masie całkowitej powyżej 7,5 ton oraz na wjazd i postój wszelkich pojazdów na płycie Rynku Głównego,
 • Graficzny i zwymiarowany projekt imprezy/przedsięwzięcia z uwzględnieniem form i sposobów umieszczania nośników informacji wizualnej, elementów przestrzennych (np. estrady, stoisk, wyposażenia), oprawy plastycznej, aranżacji estrady z wykorzystaniem roślinności zielonej, kolorystyki, rodzajów materiałów, oświetlenia, wielkości powierzchni przeznaczonych na prowadzenie działalności handlowej, gastronomię, usługi, itp.,
 • Umowa spółki cywilnej, gdy umowa ma dotyczyć spółki,
 • W przypadku organizowania imprezy/przedsięwzięcia z udziałem koni na terenie Rynku Głównego, oświadczenie stanowiące załącznik nr 5 do niniejszej procedury.
 • Oświadczenie o formie uczestnictwa/współfinansowaniu imprezy/przedsięwzięcia z budżetu komórki organizacyjnej Urzędu Miasta Krakowa (w przypadku zawarcia umowy należy dołączyć jej kopię) – jeżeli dotyczy. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do niniejszej procedury,
 • Jednoznaczne zaznaczenie lokalizacji imprezy/przedsięwzięcia na mapie sytuacyjnej Rynku Głównego,
 • Zgoda właściwej jednostki w przypadku włączenia, wyłączenia lub ograniczenia oświetlenia ulicznego i iluminacji obiektów na Rynku Głównym,
 • Szczegółowy opis imprezy/przedsięwzięcia,
 • Kopia umowy potwierdzającej współfinansowanie imprezy/przedsięwzięcia z budżetu miejskiej jednostki organizacyjnej – jeżeli dotyczy,
 • Pełnomocnictwo do reprezentowania Wnioskodawcy, a w szczególności do zawarcia oraz odbioru umowy, jeżeli Wnioskodawca jest reprezentowany przez inną osobę.
 • W przypadku planowanego pokazu z otwartym ogniem w Rynku Głównym - pisemna opinia Państwowej Straży Pożarnej,
 • Pisemną zgodę przedsiębiorcy/podmiotu, z którym Dyrektor Wydziału Spraw Administracyjnych UMK zawarł wcześniej umowę udostępnienia nieruchomości Rynku Głównego, a którego działalność ma być zlikwidowana czasowo, wstrzymana bądź ograniczona w związku z organizacją imprezy/przedsięwzięcia. Dotyczy to sytuacji w sposób istotny uniemożliwiającej prowadzenie działalności zgodnie z zawartą umową,
Czas realizacji  

30 dni

Opłaty  

W zależności od ustaleń właściwego organu

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

umowa/odmowa

Etapy realizacji usługi  

1. Złożenie wniosku, 2. Weryfikacja wniosku, 3. Umowa/odmowa

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe   umowa cywilnoprawna udostępnienie nieruchomości zorganizowanie imprezy wydarzenia

  Zawarcie umowy na udostępnienie miejsca w Rynku Głównym w Krakowie na zorganizowanie imprezy lub wydarzenia

  Zawarcie umowy na udostępnienie miejsca
  na zorganizowanie imprezy/wydarzenia