Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zawarcie umowy na udostępnienie miejsca poza Rynkiem Głównym w Krakowie na zorganizowanie imprezy lub wydarzenia

Czasowe udostępnianie nieruchomości będących własnością gminy oraz będących własnością Skarbu Państwa a położonych w obrębie gminy na zorganizowanie imprezy/wydarzenia

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy organ administracji publicznej

Kogo dotyczy  

Obywatel

Podstawy prawne  
 • Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40)
 • Uchwała Nr CXV/1547/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 3 listopada 2010 r. w sprawie utworzenia parku kulturowego pod nazwą Park Kulturowy Stare Miasto (Dz. U. z 2010 r. Nr 1, poz. 5336)
 • Uchwała Nr XXX/489/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie opłaty targowej (Dz. U. z 2015 r., poz. 6954)
 • Zarządzenie nr 226/2020 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie czasowego udostępniania nieruchomości (Dz. U. z 2020 r., poz. 226)
 • Zarządzenie nr 3362/2019 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie zarządzania Małym Rynkiem, placem Wolnica i placem Szczepańskim w Krakowie (Dz. U. z 2019 r., poz. 3362)
 • Zarządzenie nr 20/2004 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 12 stycznia 2004 r. w sprawie zasad użytkowania i ochrony przestrzeni publicznej historycznego zespołu Miasta Krakowa (Dz. U. z 2004 r. Nr 1, poz. 20)
 • Zarządzenie nr 3291/2019 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 4 grudnia 2019 r. w sprawie powołania zespołu zadaniowego pod nazwą Zintegrowane Centrum Zarządzania Dziedzictwem Krakowa, trybu i zakresu jego działania (Dz. U. z 2019 r., poz. 3291)
 • Zarządzenie nr 3363/2019 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia wykazów imprez stałych na terenach: Błonia Krakowskie, Bulwary Wisły, plac Wielkiej Armii Napoleona, Aleja Róż, Rynek Podgórski, plac przy Nowohuckim Centrum Kultury (Dz. U. z 2019 r., poz. 3363)
Wymagane dokumenty  
 • Jednoznaczne zaznaczenie lokalizacji imprezy/wydarzenia na wyrysie z ewidencji gruntów, mapie sytuacyjnej,
 • Umowa spółki cywilnej, gdy umowa ma dotyczyć spółki,
 • Graficzny i zwymiarowany projekt imprezy/wydarzenia z uwzględnieniem form i sposobów umieszczania nośników informacji wizualnej, elementów przestrzennych (np. estrady, stoisk, wyposażenia), oprawy plastycznej, aranżacji estrady z wykorzystaniem roślinności zielonej, kolorystyki, rodzajów materiałów, oświetlenia, wielkości powierzchni przeznaczonych na prowadzenie działalności handlowej, gastronomię, usługi, itp.,
 • Szczegółowy opis imprezy/wydarzenia,
 • Jeżeli podczas imprezy/wydarzenia prowadzona będzie dystrybucja lub sprzedaż artykułów spożywczych i/lub gastronomia - oświadczenie o warunkach wskazanych przez Państwową Inspekcję Sanitarną oraz wykaz asortymentu oferowanego na poszczególnych stoiskach,
 • Jeżeli podczas imprezy/wydarzenia wykorzystywane będą urządzenia techniczne (zabawowe) - oświadczenie o posiadaniu aktualnych orzeczeń technicznych lub zezwoleń dopuszczających eksploatację urządzeń,
 • W przypadku planowanego: pokazu pirotechnicznego, pokazu laserowego, sztucznych ogni, lampionów, baloników wypełnionych helem, itp. lub organizacji zawodów i pokazów balonowych: - oświadczenie o posiadaniu wszystkich wymaganych zezwoleń, - pisemne przyjęcie przez Polską Agencję Żeglugi Powietrznej zgłoszenia o przeprowadzeniu imprezy/wydarzenia, jeżeli przedsięwzięcie odbywa się w całości lub w części przestrzeni kontrolowanej – jeżeli dotyczy,
 • Oświadczenie o formie uczestnictwa/współfinansowaniu imprezy/wydarzenia z budżetu komórki organizacyjnej Urzędu Miasta Krakowa lub miejskiej jednostki organizacyjnej (w przypadku zawarcia umowy należy dołączyć jej kopię) – jeżeli dotyczy,
 • Projekt tymczasowej organizacji ruchu zatwierdzony przez właściwą jednostkę pełniącą funkcję zarządcy dróg publicznych w Krakowie, gdy z wniosku wynika taka potrzeba,
 • Zgoda właściwej jednostki pełniącej funkcję zarządcy dróg publicznych w Krakowie na wjazd i postój wszelkich pojazdów na płytach Małego Rynku, placu Szczepańskiego i placu Wolnica o masie całkowitej powyżej 7,5 ton,
 • Zgoda właściwej jednostki w przypadku włączenia, wyłączenia lub ograniczenia oświetlenia ulicznego i iluminacji obiektów,
 • W przypadku planowanego pokazu z otwartym ogniem w Rynku Głównym - pisemna opinia Państwowej Straży Pożarnej,
 • W przypadku organizowania imprezy/wydarzenia z udziałem koni oświadczenie o podleganiu/niepodleganiu przepisom ustawy o wyścigach konnych i odpowiedzialności za bezpieczeństwo uczestników,
 • Pełnomocnictwo do reprezentowania Wnioskodawcy, a w szczególności do zawarcia oraz odbioru umowy, jeżeli Wnioskodawca jest reprezentowany przez inną osobę.
 • Pisemna zgoda przedsiębiorcy/podmiotu, z którym Dyrektor Wydziału Spraw Administracyjnych UMK zawarł wcześniej umowę udostępnienia nieruchomości, a którego działalność ma być zlikwidowana czasowo, wstrzymana bądź ograniczona w związku z organizacją imprezy/wydarzenia. Dotyczy to sytuacji w sposób istotny uniemożliwiającej prowadzenie działalności zgodnie z zawartą umową,
Czas realizacji  

30 dni

Opłaty  

W zależności od ustaleń właściwego organu

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

Podpisanie umowy/odmowa podpisania umowy

Etapy realizacji usługi  

1. Złożenie wniosku, 2. Weryfikacja wniosku, 3. Podpisanie umowy/odmowa podpisania umowy

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe  
 • umowa cywilnoprawna
 • udostępnienie nieruchomości zorganizowanie imprezy lub wydarzenia
 • Zawarcie umowy na udostępnienie miejsca poza Rynkiem Głównym w Krakowie na zorganizowanie imprezy lub wydarzenia

  Czasowe udostępnianie nieruchomości będących własnością gminy oraz będących własnością Skarbu Państwa a położonych w obrębie gminy na zorganizowanie imprezy/wydarzenia