Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie: Starostwo Powiatowe w Łęczycy
Starostwo Powiatowe w Łęczycy
Łęczyca (miasto), pl. Tadeusza Kościuszki 1
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zmień urząd

Schowaj

Zatwierdzenie projektu budowlanego

Zatwierdzenie projektu budowlanego

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy organ administracji publicznej

Nazwa komórki organizacyjnej  

Wydział Architektury i Budownictwa

Kogo dotyczy  

osób ubiegających się o zatwierdzenie projektu budowlanego

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
 • - wniosek o zatwierdzenie projektu budowlanego
 • - cztery egzemplarze projektu budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczególnymi oraz zaświadczeniem, potwierdzającym wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, aktualnym na dzień opracowania projektu.

 • - oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomościami na cele
  budowlane
 • - decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
 • - specjalistyczną opinię, o której mowa w art. 33 ust. 3 ustawy - Prawo Budowlane
 • - postanowienie o uzgodnieniu, z właściwym organem administracji architektonicznobudowlanej, projektowanych rozwiązań w zakresie, o którym mowa w art. 33 ust.2 pkt 4 ustawy- Prawo Budowlane
 • - upoważnienie udzielone osobie działającej w imieniu inwestora.
 • - oświadczenie o wyrażeniu zgody na udostępnienie danych osobowych- zgodnie z art. 23 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
Czas realizacji  

do 30 dni w razie postępowania wyjaśniającego do 65 dni.

Opłaty  

1. Za decyzję o zatwierdzeniu projektu budowlanego 47 zł.

Opłacie skarbowej nie podlega:

- wydanie przedmiotowej decyzji dotyczącej budownictwa mieszkaniowego,

Zwolnione z opłaty skarbowej są np. podmioty:

- Jednostki budżetowe,

- Jednostki samorządu terytorialnego

- Organizacje pożytku publicznego, jeżeli składają wniosek o dokonanie czynności

urzędowej wyłącznie w związku z nieodpłatną działalnością pożytku publicznego w

rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

- Osoby, które składając wniosek o dokonanie czynności urzędowej albo składając

dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo odpis, wypis lub

Numer konta  

Tytuł wpłaty  

Kwota (PLN)  

Miejsce składania dokumentów  

pok. 24-25

Dni i godziny  
 • śr., 8:00 - 15:30
 • pt., 8:00 - 13:30
 • pon. wt. czw., 8:00 - 14:00
 • Tryb odwoławczy  

  Od decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do właściwego wojewody za pośrednictwem Starosty w terminie czternastu dnia od dnia doręczenia decyzji.

  Rezultat realizacji usługi  

  Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji.

  Etapy realizacji usługi  

  1. Przyjęcie wniosku 2. Weryfikacja wniosku 3. Wydanie decyzji.

  Poziom dostępności usługi   Interakcja dwukierunkowa
  Poziom uwierzytelniania  
  Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Uwagi  

  BIP  

  www.leczyca.bip.cc

  Telefon  
  Fax  
  Słowa kluczowe   Zatwierdzenie projektu budowlanego

  Zatwierdzenie projektu budowlanego

  Zatwierdzenie projektu budowlanego