Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie: URZĄD MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO
URZĄD MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO
PIOTRKÓW TRYBUNALSKI, INNE PASAŻ KAROLA RUDOWSKIEGO 10
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zmień urząd

Schowaj

Zatwierdzanie projektu robót geologicznych, których wykonanie nie wymaga uzyskania koncesji

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o zatwierdzanie projektów prac geologicznych, których wykonanie nie wymaga uzyskania koncesji

Organ właściwy do realizacji usługi  

właściwy organ administracji publicznej np. marszałek województwa, starosta

Nazwa komórki organizacyjnej  

Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Kogo dotyczy  

właściciele (użytkownicy wieczyści) nieruchomości gruntowych, wgranicach których mają być wykonywane roboty geologiczne

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  • 1. Załącznik do wniosku: oryginał projektu prac geologicznych, w 2 egzemplarzach, opracowany przez uprawnionego geologa.
  • 2. Pełnomocnictwo – jeśli wnioskodawca jest reprezentowany przez inną osobę.
Czas realizacji  

1 miesiąc

Opłaty  

Opłata skarbowa:

1. od wydania decyzji administracyjnej – 10 zł,
2. od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii – 17 zł (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej).

Numer konta  

Tytuł wpłaty  

Kwota (PLN)  

Tryb odwoławczy  

Od decyzji administracyjnej w sprawie uzupełnienia lub poprawienia dokumentacji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem, który wydał decyzję, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Rezultat realizacji usługi  

Zatwierdzanie projektu robót geologicznych, których wykonanie nie wymaga uzyskania koncesji

Etapy realizacji usługi  

1. Złożenie wniosku, 2. Weryfikacja, 3. Wydanie decyzji

Poziom dostępności usługi   Interakcja dwukierunkowa
Poziom uwierzytelniania  
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Uwagi  

BIP  

Telefon  
Fax  
Słowa kluczowe  
  • Zatwierdzanie projektu robót geologicznych
  • których wykonanie nie wymaga uzyskania koncesji
  • Podobne usługi  

    Zatwierdzanie projektu robót geologicznych, których wykonanie nie wymaga uzyskania koncesji

    Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o zatwierdzanie projektów prac geologicznych, których wykonanie nie wymaga uzyskania koncesji