Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie: URZĄD GMINY W RZECZYCY
URZĄD GMINY W RZECZYCY
RZECZYCA, UL. TOMASZOWSKA 2
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zmień urząd

Schowaj

Zaszeregowanie obiektu hotelarskiego do rodzaju pole biwakowe

Uzyskanie decyzji wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego ze względu na położenie obiektu hotelarskiego w sprawie zaszeregowania obiektu do rodzaju pole biwakowe.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Wójt, Burmistrz, Prezydent Miasta

Nazwa komórki organizacyjnej  

Kogo dotyczy  

Osoby ubiegające się o o zaszeregowanie obiektu hotelarskiego do rodzaju pole biwakowe

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
 • Wniosek o zaszeregowanie obiektu hotelarskiego do rodzaju pole biwakowe
 • Oryginał dowodu wniesienia opłaty skarbowej
 • Oryginał dowodu wniesienia opłaty za zaszeregowanie(za dokonanie oceny) obiektu hotelarskiego
 • Dokumenty potwierdzające spełnienie w obiektach hotelarskich wymagań: budowlanych, przeciwpożarowych i sanitarnych
Czas realizacji  

Wg KPA: bez zbędnej zwłoki, gdy wymagane postępowanie wyjaśniające – miesiąc, sprawy szczególnie skomplikowane – 2 miesiące

Opłaty  

Opłaty związane z zaszeregowaniem obiektu hotelarskiego wynoszą dla pól biwakowych 100 zł. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sportu i Turystyki z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie opłat związanych z zaszeregowaniem obiektu hotelarskiego (Dz. U. z 2011, r. Nr 10, poz. 54). Opłatę należy wnieść na rachunek bankowy wskazany przez właściwy organ. Opłata skarbowa 10 PLN za wydanie decyzji.

Numer konta  

Tytuł wpłaty  

Kwota (PLN)  

Miejsce składania dokumentów  

Urząd Gminy w Rzeczycy, ul. Tomaszowska 2, 97-220 Rzeczyca

Dni i godziny  
 • Wt-Pt, 7:45-15:45
 • Pon, 7:45-17:00
 • Tryb odwoławczy  

  Od decyzji służy stronom odwołanie do Ministra Sportu i Turystyki, za pośrednictwem właściwego marszałka województwa. Pisemne odwołanie należy składać w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

  Rezultat realizacji usługi  

  Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji.

  Etapy realizacji usługi  

  1. Przyjęcie wniosku; 2. Weryfikacja wniosku 3. Wydanie decyzji.

  Poziom dostępności usługi   Interakcja dwukierunkowa
  Poziom uwierzytelniania  
  Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Uwagi  

  BIP  

  www.bip.rzeczyca.pl

  Telefon   44 105 111
  Fax  
  Słowa kluczowe   Zaszeregowanie obiektu hotelarskiego do rodzaju pole biwakowe
  Podobne usługi  

  Zaszeregowanie obiektu hotelarskiego do rodzaju pole biwakowe

  Uzyskanie decyzji wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego ze względu na położenie obiektu hotelarskiego w sprawie zaszeregowania obiektu do rodzaju pole biwakowe.