Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zaszeregowanie obiektu hotelarskiego do rodzaju pole biwakowe

Usługa umożliwia złożenie wniosku do wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego ze względu na położenie obiektu hotelarskiego w sprawie zaszeregowania obiektu do rodzaju pole biwakowe o zaszeregowanie obiektu hotelarskiego do rodzaju pole biwakowe.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Wójt, Burmistrz, Prezydent Miasta

Kogo dotyczy  

Osoby ubiegającej się o zaszeregowanie obiektu hotelarskiego do rodzaju pole biwakowe.

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
 • wniosek o zaszeregowanie obiektu hotelarskiego do rodzaju pole biwakowe
 • oryginał dowodu wniesienia opłaty skarbowej
 • oryginał dowodu wniesienia opłaty za zaszeregowanie (za dokonanie oceny) obiektu hotelarskiego
 • Dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań wynikających z przepisów odrębnych w obiektach hotelarskich (budowlanych):
  a) przez wszystkie obiekty - książka obiektu budowlanego, o której mowa w art. 64 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z późn. zm.) przedstawiona do wglądu organowi dokonującemu kontroli lub oceny obiektu budowlanego, w przypadku obiektów budowlanych, w stosunku do których obowiązek posiadania książki obiektu budowlanego istnieje na podstawie tej ustawy
 • Dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań wynikających z przepisów odrębnych w obiektach hotelarskich (budowlanych):
  b) przez obiekty hotelarskie należące odpowiednio do XIV, XVII lub IX kategorii obiektów budowlanych, o ile obiekt budowlany składa się z kilku części, z których każda zostaje zakwalifikowana do określonej kategorii obiektów budowlanych, zgodnie z załącznikiem do ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane - ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowę wraz z zaświadczeniem właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej o dokonanym zgłoszeniu zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części, w stosunku do którego właściwy organ nie wniósł sprzeciwu, lub ostateczna decyzja o pozwoleniu na użytkowanie obiektu budowlanego, a w przypadku obiektów budowlanych wzniesionych przed dniem 1 kwietnia 1995 r., które utraciły wymienione dokumenty - opinia rzeczoznawcy budowlanego stwierdzająca bezpieczeństwo użytkowania obiektu budowlanego
 • Dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań wynikających z przepisów odrębnych w obiektach hotelarskich (przeciwpożarowych):
  opinia właściwego miejscowo komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej
 • Dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań wynikających z przepisów odrębnych w obiektach hotelarskich (sanitarnych):
  opinia właściwego miejscowo państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, a w obiektach hotelarskich, które znajdują się na terenie jednostki organizacyjnej podległej ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych lub przez niego nadzorowanej lub na terenie administrowanym przez organ podległy ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych lub przez niego nadzorowany - opinią właściwego miejscowo państwowego inspektora sanitarnego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.
Czas realizacji  

Bez zbędnej zwłoki. Gdy wymagane postępowanie wyjaśniające – miesiąc, sprawy szczególnie skomplikowane – 2 miesiące

Opłaty  

10 PLN za wydanie decyzji
Opłatę należy wnieść na rachunek bankowy wskazany przez właściwy organ.

100 zł - Opłata związana z zaszeregowaniem obiektu hotelarskiego.

Opłatę należy wnieść na rachunek bankowy wskazany przez właściwy organ.

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji.

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku, 2. Weryfikacja wniosku 3. Wydanie decyzji.

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe   Zaszeregowanie obiektu hotelarskiego do rodzaju pole biwakowe

  Zaszeregowanie obiektu hotelarskiego do rodzaju pole biwakowe

  Usługa umożliwia złożenie wniosku do wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego ze względu na położenie obiektu hotelarskiego w sprawie zaszeregowania obiektu do rodzaju pole biwakowe o zaszeregowanie obiektu hotelarskiego do rodzaju pole biwakowe.