Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie: URZĄD MIEJSKI W ELBLĄGU
URZĄD MIEJSKI W ELBLĄGU
ELBLĄG, UL. ŁĄCZNOŚCI 1
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zmień urząd

Schowaj

Zaświadczenie o posiadaniu prawa jazdy

Usługa umożliwia złożenie podania o wydanie zaświadczenia o posiadanych uprawnieniach do kierowania pojazdami do starosty właściwego ze względu na miejsce zamieszkania.

Organ właściwy do realizacji usługi  

właściwy organ jednostki samorządu terytorialnego (starosta)

Nazwa komórki organizacyjnej  

Kogo dotyczy  

Osoby ubiegającej się o potwierdzenie posiadanych uprawnień do kierowania pojazdami

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
    Dowód uiszczenia opłaty
Czas realizacji  

Bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku i wymaganych dokumentów

Opłaty  

17 zł

Numer konta  

Tytuł wpłaty  

Kwota (PLN)  

Tryb odwoławczy  

Na postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia przysługuje stronie zażalenie, w terminie 7 dni od dni doręczenia postanowienia, za pośrednictwem organu, który wydał postanowienie do organu wyższego stopnia.

Rezultat realizacji usługi  

Rozpatrzenie podania i wydanie decyzji.

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie podania, 2. Weryfikacja dokumentacji 3. Wydanie decyzji.

Poziom dostępności usługi   Interakcja dwukierunkowa
Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Uwagi  

BIP  

http://um-elblag.samorzady.pl/

Telefon   552393000
Fax   552393330
Słowa kluczowe   Zaświadczenie o posiadaniu prawa jazdy

Zaświadczenie o posiadaniu prawa jazdy

Usługa umożliwia złożenie podania o wydanie zaświadczenia o posiadanych uprawnieniach do kierowania pojazdami do starosty właściwego ze względu na miejsce zamieszkania.