Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zaświadczenie o posiadaniu prawa jazdy

Usługa umożliwia złożenie podania o wydanie zaświadczenia o posiadanych uprawnieniach do kierowania pojazdami do starosty właściwego ze względu na miejsce zamieszkania.

Organ właściwy do realizacji usługi  

właściwy organ jednostki samorządu terytorialnego (starosta)

Kogo dotyczy  

Osoby ubiegającej się o potwierdzenie posiadanych uprawnień do kierowania pojazdami

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  Dowód uiszczenia opłaty
Czas realizacji  

Bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku i wymaganych dokumentów

Opłaty  

17 zł

Tryb odwoławczy  

Na postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia przysługuje stronie zażalenie, w terminie 7 dni od dni doręczenia postanowienia, za pośrednictwem organu, który wydał postanowienie do organu wyższego stopnia.

Rezultat realizacji usługi  

Rozpatrzenie podania i wydanie decyzji.

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie podania, 2. Weryfikacja dokumentacji 3. Wydanie decyzji.

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe   Zaświadczenie o posiadaniu prawa jazdy

  Zaświadczenie o posiadaniu prawa jazdy

  Usługa umożliwia złożenie podania o wydanie zaświadczenia o posiadanych uprawnieniach do kierowania pojazdami do starosty właściwego ze względu na miejsce zamieszkania.