Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zaświadczenie o niezaleganiu z płatnościami z tytułu administracyjnych kar pieniężnych za naruszanie warunków ochrony środowiska

Usługa umożliwia złożenie wniosku w sprawie wydania zaświadczenia o niezaleganiu z płatnościami z tytułu administracyjnych kar pieniężnych za naruszanie warunków ochrony środowiska.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska.

Kogo dotyczy  

Każdego zainteresowanego (np. w przypadku ubiegania się o kredyty i dotacje z funduszy celowych)

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  • Wniosek o wydanie zaświadczenia
  • Oryginał dowodu dokonania opłaty skarbowej
Czas realizacji  

niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni

Opłaty  

w wysokości 17 zł należy dokonywać w kasach urzędów miast, w których znajduje się siedziba Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska

Tryb odwoławczy  

zażalenie na postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia, bądź na postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia o żądanej treści, wnosi się
do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska za pośrednictwem właściwego WIOŚ. Pismo należy złożyć w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia doręczenia postanowienia.

Rezultat realizacji usługi  

Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji.

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku; 2. Weryfikacja wniosku 3. Wydanie decyzji.

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   Zaświadczenie o niezaleganiu z płatnościami z tytułu administracyjnych kar pieniężnych za naruszanie warunków ochrony środowiska
Podobne usługi  

Zaświadczenie o niezaleganiu z płatnościami z tytułu administracyjnych kar pieniężnych za naruszanie warunków ochrony środowiska

Usługa umożliwia złożenie wniosku w sprawie wydania zaświadczenia o niezaleganiu z płatnościami z tytułu administracyjnych kar pieniężnych za naruszanie warunków ochrony środowiska.