Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie: URZĄD MIASTA ŁODZI
URZĄD MIASTA ŁODZI
ŁÓDŹ, UL. PIOTRKOWSKA 104
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zmień urząd

Schowaj

Zaświadczenie o ilości osób zameldowanych w lokalu lub budynku

Usługa umożliwia wysłanie do właściwej instytucji publicznej wniosku o wydanie zaświadczenia o ilości osób zameldowanych w lokalu lub budynku.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Wójt, Burmistrz, Prezydent Miasta

Nazwa komórki organizacyjnej  

Wydział Spraw Obywatelskich i Komunikacji

Kogo dotyczy  

Zaświadczenie może otrzymać osoba zameldowana w danym lokalu, jego właściciel lub administrator budynku.

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  • Wypełniony wniosek
  • Dowód uiszczenia opłaty
  • W przypadku gdy wnioskodawca nie jest zameldowany w danym lokalu - aktualny dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu: umowa cywilno-prawna, wypis z księgi wieczystej, decyzja administracyjna, orzeczenie sądu lub inny dokument poświadczający tytuł prawny do lokalu.
Czas realizacji  

bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w przeciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku i wymaganych dokumentów

Opłaty  

Opłata skarbowa 17 zł

Numer konta  

50 1240 1037 1111 0011 0925 0073

Tytuł wpłaty  

Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia

Kwota (PLN)  

17

Tryb odwoławczy  

Na postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia przysługuje stronie zażalenie, w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia, za pośrednictwem organu, który wydał postanowienie do organu wyższego stopnia.

Rezultat realizacji usługi  

Wydanie zaświadczenia w formie pisemnej, bądź w postaci dokumentu elektronicznego

Etapy realizacji usługi  

1. Wysłanie wniosku, 2. Weryfikacja wniosku, 3. Wydanie zaświadczenia

Poziom dostępności usługi   Interakcja dwukierunkowa
Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Uwagi  

Zaświadczenie wydaje się osobie, której ono dotyczy.
Dopuszcza się wydanie zaświadczenia innej osobie, ale musi ona posiadać pełnomocnictwo do pobrania takiego zaświadczenia. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie lub w formie dokumentu elektronicznego. Pełnomocnictwo w formie dokumentu elektronicznego powinno być uwierzytelnione kwalifikowanym podpisem elektronicznym bądź podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.
W przypadku kiedy w imieniu wnioskodawcy działa pełnomocnik należy uiścić opłatę skarbową za złożony dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii.
Opłata ta wynosi 17 zł.

BIP  

http://www.bip.uml.lodz.pl

Telefon   426385037
Fax   426385055
Słowa kluczowe   Wydawanie zaświadczeń

Zaświadczenie o ilości osób zameldowanych w lokalu lub budynku

Usługa umożliwia wysłanie do właściwej instytucji publicznej wniosku o wydanie zaświadczenia o ilości osób zameldowanych w lokalu lub budynku.