Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zaświadczenie o ilości osób zameldowanych w lokalu lub budynku

Usługa umożliwia wysłanie do właściwej instytucji publicznej wniosku o wydanie zaświadczenia o ilości osób zameldowanych w lokalu lub budynku.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Wójt, Burmistrz, Prezydent Miasta

Kogo dotyczy  

Zaświadczenie może otrzymać osoba zameldowana w danym lokalu, jego właściciel lub administrator budynku.

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
 • Wypełniony wniosek
 • Dowód uiszczenia opłaty
 • W przypadku gdy wnioskodawca nie jest zameldowany w danym lokalu - aktualny dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu: umowa cywilno-prawna, wypis z księgi wieczystej, decyzja administracyjna, orzeczenie sądu lub inny dokument poświadczający tytuł prawny do lokalu.
Czas realizacji  

bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w przeciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku i wymaganych dokumentów

Opłaty  

Opłata skarbowa 17 zł

Tryb odwoławczy  

Na postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia przysługuje stronie zażalenie, w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia, za pośrednictwem organu, który wydał postanowienie do organu wyższego stopnia.

Rezultat realizacji usługi  

Wydanie zaświadczenia w formie pisemnej, bądź w postaci dokumentu elektronicznego

Etapy realizacji usługi  

1. Wysłanie wniosku, 2. Weryfikacja wniosku, 3. Wydanie zaświadczenia

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe   Wydawanie zaświadczeń

  Zaświadczenie o ilości osób zameldowanych w lokalu lub budynku

  Usługa umożliwia wysłanie do właściwej instytucji publicznej wniosku o wydanie zaświadczenia o ilości osób zameldowanych w lokalu lub budynku.