Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie: URZĄD MIASTA I GMINY W POŁAŃCU
URZĄD MIASTA I GMINY W POŁAŃCU
POŁANIEC, UL. RUSZCZAŃSKA 27
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zmień urząd

Schowaj

Zaświadczenie o figurowaniu/ niefigurowaniu w ewidencji podatników podatków i opłat lokalnych

Wniosek pozwalający wystąpić do organu podatkowego o wystawienie zaświadczenia o figurowaniu/ nie figurowaniu w ewidencji podatników podatków i opłat lokalnych

Organ właściwy do realizacji usługi  

organ gminy (wójt, burmistrz prezydent miasta)

Nazwa komórki organizacyjnej  

Referat Finansowo Księgowy

Kogo dotyczy  

obywatele

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
 • Wniosek o wydanie zaświadczenia o figurowaniu/ nie figurowaniu w ewidencji podatników podatków i opłat lokalnych
 • Poświadczenie dokonania opłaty skarbowej
Czas realizacji  

Do 7 dni

Opłaty  

17 zł

Numer konta  

85 9425 0008 0000 2349 2006 0015

Tytuł wpłaty  

Za wydanie zaświadczenia o stanie majątkowym

Kwota (PLN)  

17.00

Miejsce składania dokumentów  

Referat Finansowo Księgowy pok. 107 lub Sekretariat Urzędu Miasta i Gminy, pok. nr 218

Dni i godziny  
 • środa-piątek, 7:30-15:30
 • wtorek, 8:00-16:00
 • poniedziałek, 7:30-15:30
 • Tryb odwoławczy  

  W przypadku odmowy wydania zaświadczenia organ podatkowy wydaje postanowienie, na które służy zażalenie.
  Zażalenie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w ciągu 7 dni od dnia doręczenia postanowienia stronie za pośrednictwem organu, który wydał postanowienie.

  Rezultat realizacji usługi  

  Wydanie zaświadczenia

  Etapy realizacji usługi  

  1. Złożenie wniosku, 2. Wydanie zaświadczenia

  Poziom dostępności usługi   Interakcja dwukierunkowa
  Poziom uwierzytelniania  
  Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Uwagi  

  1.Zaświadczenie wydaje się, jeżeli urzędowego potwierdzenia określonych faktów lub stanu prawnego wymaga przepis prawa bądź osoba ubiega się o zaświadczenie ze względu na swój interes prawny w urzędowym potwierdzeniu faktów lub stanu prawnego.
  2. Wniosek podatnika o wydanie zaświadczenia może dotyczyć:
  a) stwierdzenia niezalegania w podatkach,
  b) stwierdzenia zaległości w zobowiązaniach podatkowych, c) wielkości użytków rolnych gospodarstwa rolnego,
  d) stwierdzenia figurowania w ewidencji podatkowej jako podatnika podatków
  e) innych spraw dot. stwierdzenia stanu majątkowego.
  3. Podanie powinno zawierać co najmniej wskazanie osoby, od której pochodzi, adres (miejsce zamieszkania lub siedziby), identyfikator podatkowy, żądanie oraz podpis, a także wskazanie organu, do którego kierowane jest żądanie.

  BIP  

  http://bip.umig.polaniec.pl

  Telefon  
  Fax  
  Słowa kluczowe   Zaświadczenie o figurowaniu/ niefigurowaniu w ewidencji podatników podatków i opłat lokalnych

  Zaświadczenie o figurowaniu/ niefigurowaniu w ewidencji podatników podatków i opłat lokalnych

  Wniosek pozwalający wystąpić do organu podatkowego o wystawienie zaświadczenia o figurowaniu/ nie figurowaniu w ewidencji podatników podatków i opłat lokalnych