Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...

Zarejestruj nowy pojazd za pośrednictwem salonu sprzedaży

Złożenie wniosku o rejestrację nowego pojazdu za pośrednictwem salonu sprzedaży może złożyć uprawniony przedstawiciel salonu sprzedaży, w którym pojazd został kupiony, jeśli salon posiada konto firmowe ePUAP.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy starosta: - ze względu na miejsce stałego lub czasowego zamieszkania właściciela pojazdu, - ze względu na miejsce siedziby firmy, - ze względu na siedzibę leasingodawcy.

Kogo dotyczy  

Salonów sprzedaży. Salon sprzedaży – definicja: salon sprzedaży pojazdów samochodowych, przyczep lub motorowerów – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, prowadząca sprzedaż pojazdów samochodowych, przyczep lub motorowerów w lokalu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i autoryzowana przez producenta pojazdów samochodowych, przyczep lub motorowerów lub jego upoważnionego przedstawiciela. Dotyczy to także sprzedaży w lokalu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio prowadzonej przez producenta pojazdów samochodowych, przyczep lub motorowerów.

Podstawy prawne  
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz. U. z 2019 r., poz. 2130 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie rejestracji o oznaczenia pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2355)
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie rejestracji o oznaczenia pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2355)
 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 988 z późn. zm., Art. 73c,)
Wymagane dokumenty  
 • Upoważnienie przedstawiciela salonu sprzedaży (upoważnienie do złożenia wniosku o rejestrację lub do odbioru decyzji o czasowej rejestracji pojazdu, pozwolenia czasowego i zalegalizowanych tablic rejestracyjnych) i upoważnienie do odbioru nalepki kontrolnej (jeżeli upoważnienie to nie zostało zawarte w upoważnieniu przedstawiciela salonu sprzedaży),
 • Dowód nabycia pojazdu,
 • Świadectwo zgodności WE albo świadectwa zgodności wraz z oświadczeniem zawierającym dane i informacje o pojeździe niezbędne do rejestracji i ewidencji pojazdu, dopuszczenia jednostkowego pojazdu, decyzji o uznaniu dopuszczenia jednostkowego pojazdu albo świadectwa dopuszczenia indywidualnego WE pojazdu – jeżeli są wymagane, lub
 • Dowód odprawy celnej przywozowej, jeżeli pojazd sprowadzono z terytorium państwa niebędącego państwem członkowskim Unii Europejskiej i jest rejestrowany po raz pierwszy, lub
 • Dokument potwierdzający zapłatę akcyzy na terytorium kraju, potwierdzający brak obowiązku zapłaty akcyzy na terytorium kraju albo zaświadczenie o zwolnieniu od akcyzy, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym, lub
 • Oświadczenie wyspecjalizowanego salonu sprzedaży, że posiada odpowiednio oryginał lub kopię dokumentu potwierdzającego zapłatę akcyzy na terytorium kraju od tego samochodu osobowego lub pojazdu albo oryginał lub kopię zaświadczenia stwierdzającego zwolnienie od akcyzy pojazdu elektrycznego albo pojazdu napędzanego wodorem – w przypadku nabycia od wyspecjalizowanego salonu sprzedaży, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym, samochodu osobowego lub pojazdu.
 • Potwierdzenie opłaty za wydanie pozwolenia czasowego, zalegalizowanych tablic rejestracyjnych i dowodu rejestracyjnego oraz opłaty za nalepkę kontrolną, jeżeli jest wymagana
 • Potwierdzenie opłaty ewidencyjnej,
 • Kopia karty pojazdu,
 • Potwierdzenie wniesienia opłaty za przesyłkę w przypadku, gdy dokumenty i oznaczenia pojazdu będą wysyłane pocztą przez operatora pocztowego.
Czas realizacji  

Do 30 dni od dnia złożenia wniosku

Opłaty  

Opłata za dowód rejestracyjny, komplet znaków legalizacyjnych i nalepkę kontrolną na szybę pojazdu – 85 zł. Opłata za pozwolenie czasowe – 13,50 zł. Opłaty za tablice rejestracyjne: 80 zł – samochodowe, 40 zł – motocyklowe i przyczepy, 30 zł – motorowerowe, 1 000 zł – indywidualne. Opłata ewidencyjna – łączna kwota, którą zapłacisz za wydanie: dowodu rejestracyjnego (0,5 zł), pozwolenia czasowego (0,5 zł), zalegalizowanych tablic rejestracyjnych (0,5 zł) i nalepki kontrolnej (0,5 zł) – 2 zł. Opłata pocztowa w przypadku, gdy dokumenty i oznaczenia pojazdu będą wysyłane pocztą.

Tryb odwoławczy  

Jeżeli starosta odmówi Ci rejestracji pojazdu możesz odwołać się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Odwołanie złożysz za pośrednictwem starostwa, który wydał odmowną decyzję. Masz na odwołanie 14 dni.

Rezultat realizacji usługi  

Rejestracja nowego pojazdu

Etapy realizacji usługi  

1. Złożenie wniosku przez uprawnionego przedstawiciela salonu sprzedaży, który posiada pisemne upoważnienie od właściciela pojazdu, 2. Weryfikacja wniosku. 3. Wydanie decyzji o czasowej rejestracji oraz pozwolenia czasowego i zalegalizowanych tablic rejestracyjnych, 4. Odbiór czasowej decyzji lub wysyłka (w zależności co zostało zaznaczone we wniosku) 5. Wydanie decyzji o stałej rejestracji oraz dowodu rejestracyjnego, 6. Odbiór decyzji i dowodu rejestracyjnego lub wysyłka (w zależności co zostało zaznaczone we wniosku)

Poziom dostępności usługi   Interakcja dwukierunkowa
Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe   rejestracja nowego pojazdu

  Zarejestruj nowy pojazd za pośrednictwem salonu sprzedaży

  Złożenie wniosku o rejestrację nowego pojazdu za pośrednictwem salonu sprzedaży może złożyć uprawniony przedstawiciel salonu sprzedaży, w którym pojazd został kupiony, jeśli salon posiada konto firmowe ePUAP.