Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie: URZĄD MIEJSKI JANOWIEC WLKP.
URZĄD MIEJSKI JANOWIEC WLKP.
JANOWIEC WIELKOPOLSKI, UL. GNIEŹNIEŃSKA 3
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zmień urząd

Schowaj

Zajmowanie pasa drogowego

Zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg. Zajmujący pas drogowy na cele, o których mowa w pkt 2, przed planowanym zajęciem pasa składa wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego. Wniosek o wydanie zezwolenia, wraz z niezbędnymi załącznikami powinien być złożony najpóźniej na 14 dni przed planowanym zajęciem pasa drogowego.

Organ właściwy do realizacji usługi  

brak

Nazwa komórki organizacyjnej  

Kogo dotyczy  

Procedura dotyczy każdego podmiotu, który ubiega się o zezwolenie na zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, takie jak:
I. prowadzenie robót w pasie drogowym;
II. umieszczanie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego;
III. umieszczanie w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam;
IV. zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione w pkt I - III.

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
 • Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego, który powinien zawierać:
  - imię i nazwisko oraz adres lub nazwę i siedzibę podmiotu występującego o zajęcie pasa drogowego;
  - cel zajęcia pasa drogowego;
  - lokalizację i powierzchnię zajętego pasa drogowego, a w przypadku reklam powierzchnię reklamy;
  - planowany okres zajęcia pasa drogowego.
 • Do wniosku należy załączyć:
  - szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1.000 lub 1:500, z zaznaczeniem granic i podaniem wymiarów planowanej powierzchni zajęcia pasa drogowego, a w przypadku umieszczenia reklamy - z podaniem jej wymiarów;
  - zatwierdzony projekt organizacji ruchu, jeżeli zajęcie pasa drogowego wpływa na ruch drogowy lub ogranicza widoczność na drodze albo powoduje wprowadzenie zmian w istniejącej organizacji ruchu pojazdów lub pieszych;
  - wypis z Krajowego Rejestru Sądowego lub Ewidencji Działalności Gospodarczej, jeżeli wnioskodawca jest podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą;
  - pełnomocnictwo, jeżeli wnioskodawca reprezentowany będzie w postępowaniu przez pełnomocnika (art. 33 KPA).
 • W przypadku zajęcia pasa drogowego w celu prowadzenia robót do wniosku należy dołączyć dodatkowo:
  - ogólny plan orientacyjny w skali 1:10.000 lub 1:25.000 z zaznaczeniem zajmowanego odcinka pasa drogowego oraz informację o sposobie zabezpieczenia robót, jeżeli nie jest wymagany projekt organizacji ruchu;
  - oświadczenie o posiadaniu ważnego pozwolenia na budowę obiektu umieszczanego w pasie drogowym lub o zgłoszeniu budowy lub prowadzonych robót właściwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej;
  - harmonogram prowadzenia robót, w przypadku etapowego prowadzenia robót
 • W przypadku zajęcia pasa drogowego w celu umieszczenia reklamy do wniosku należy dołączyć dodatkowo:
  - wzór reklamy z wymiarami, kolorystyką i treścią;
  - jeśli reklama mocowana będzie do obiektu (np. słupa energetycznego, budynku) – zgodę właściciela obiektu.
  Jeżeli umieszczenie w pasie drogowym urządzenia, obiektu lub reklamy jest związane z wykonywaniem prac budowlanych w pasie drogowym dodatkowo należy złożyć wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa w celu prowadzenia robót
 • W przypadku pełnomocnictwa: pełnomocnictwo wraz z potwierdzeniem wniesienia opłaty
Czas realizacji  

do 30 dni

Opłaty  

Wniosek nie podlega opłacie skarbowej.
Opłacie skarbowej, podlega pełnomocnictwo - 17 PLN


Numer konta  

Tytuł wpłaty  

Kwota (PLN)  

Miejsce składania dokumentów  

Sekretariat pok. 6

Tryb odwoławczy  

Od zezwolenia przysługuje stronom odwołanie do organu odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Rezultat realizacji usługi  

brak

Etapy realizacji usługi  

brak

Poziom dostępności usługi   Interakcja dwukierunkowa
Poziom uwierzytelniania  
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Uwagi  

BIP  

http://www.janowiec.wlkp.bip.net.pl/

Telefon  
Fax  
Słowa kluczowe   Zajmowanie pasa drogowego

Zajmowanie pasa drogowego

Zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg. Zajmujący pas drogowy na cele, o których mowa w pkt 2, przed planowanym zajęciem pasa składa wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego. Wniosek o wydanie zezwolenia, wraz z niezbędnymi załącznikami powinien być złożony najpóźniej na 14 dni przed planowanym zajęciem pasa drogowego.