Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Wystawianie i wydawanie pielęgniarkom/położnym zaświadczeń o ukończeniu kursów doskonalących i specjalizacji pielęgniarskich

Specjalizacje i kursy doskonalące pielęgniarek i położnych.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwe Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego.

Kogo dotyczy  

Osoby fizyczne

Podstawy prawne  
  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 października 2003 r. w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych (Dz. U. z 2003 r. Nr 197, poz. 1923)
  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
Wymagane dokumenty  
  • Umotywowany wniosek interesanta (pielęgniarki/położnej)
  • Archiwalna dokumentacja specjalizacyjna (dyplom ukończenia kursu lub specjalizacji, dzienniki zajęć, rejestry wydanych zaświadczeń)
Czas realizacji  

7 dni

Opłaty  

Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. 2012 poz. 1282 z późn. zm.) 5 zł za jedną stronę kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem, 17 zł za zaświadczenie.

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji.

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku; 2. Weryfikacja wniosku 3. Wydanie decyzji/zaświadczenia.

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   Wystawianie i wydawanie pielęgniarkom/położnym zaświadczeń o ukończeniu kursów doskonalących i specjalizacji pielęgniarskich

Wystawianie i wydawanie pielęgniarkom/położnym zaświadczeń o ukończeniu kursów doskonalących i specjalizacji pielęgniarskich

Specjalizacje i kursy doskonalące pielęgniarek i położnych.