Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie: GMINA MIASTO RZESZÓW
GMINA MIASTO RZESZÓW
Rzeszów (miasto), Rynek 1
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zmień urząd

Schowaj

Wyrejestrowanie pojazdu

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o wyrejestrowanie pojazdu

Organ właściwy do realizacji usługi  

właściwy organ administracji publicznej

Nazwa komórki organizacyjnej  

Wydział Komunikacji

Kogo dotyczy  

Właściciele pojazdów

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
 • Wniosek
 • Dokument określający tożsamość:
  działającego osobiście właściciela dla osoby fizycznej, w tym również osoby
  a) prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą oraz osoby wchodzącej w skład spółki cywilnej,
  b) przedstawiciela.
 • W przypadku demontażu:
  a) zaświadczenie o demontażu pojazdu, wystawione przez przedsiębiorcę prowadzącego stację demontażu lub prowadzącego punkt zbierania pojazdów,
  b) dowód rejestracyjny,
  c) karta pojazdu - jeżeli była wydana,
  d) tablice rejestracyjne.
 • W przypadku kradzieży pojazdu:
  a) oświadczenie złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań (art. 233 Kodeksu karnego),
  b) zaświadczenie wydane przez właściwy organ Policji potwierdzające zgłoszenie kradzieży pojazdu lub postanowienie o umorzeniu dochodzenia w sprawie kradzieży pojazdu wystawione przez właściwy organ,
  c) dowód rejestracyjny,
  d) karta pojazdu – jeżeli była wydana.
 • W przypadku wywozu pojazdu za granicę:
  a) dokument potwierdzający zbycie pojazdu za granicę ze stosownym oświadczeniem lub kopia dokumentu potwierdzającego zarejestrowanie pojazdu za granicą, w przypadku kasacji pojazdu za granicą - dokument potwierdzający zniszczenie (kasację) pojazdu za granicą,
  b) dokumenty pojazdu jeżeli nie zostały przekazane nowemu nabywcy:
  - dowód rejestracyjny,
  - karta pojazdu (jeżeli była wydana),
  - tablice rejestracyjne.
 • W przypadku zniszczenia (kasacji) pojazdu za granicą:
  a) dokument potwierdzający zniszczenie (kasację) pojazdu za granicą,wraz z tłumaczeniem przysięgłym jeżeli dokument jest sporządzony w języku obcym,b) dowód rejestracyjny,
  c) karta pojazdu - jeżeli była wydana,
  d) tablice rejestracyjne.
 • W przypadku trwałej i zupełnej utraty pojazdu:
  a) dokument potwierdzający trwałą i zupełną utratę pojazdu,
  b) dowód rejestracyjny,
  c) karta pojazdu - jeżeli była wydana,
  d) tablice rejestracyjne,
  e) dokument potwierdzający wniesienie opłaty na rzecz Gminy.
 • W przypadku działania przez przedstawiciela pełnomocnictwo dla osoby załatwiającej sprawę - za wyjątkiem sytuacji, w których uprawnienie do reprezentacji jest uwidocznione w publicznie dostępnych rejestrach.
  W przypadku podmiotów, którym może przysługiwać własność i inne prawa rzeczowe, nie rejestrowanych w rejestrach dostępnych publicznie, przedstawienie do wglądu dokumentów potwierdzających uprawnienie do reprezentacji tego podmiotu.
 • Potwierdzenie aktualnego ubezpieczenia OC do wglądu.
 • Potwierdzenie wniesienia opłaty
Czas realizacji  

Do 1 miesiąca

Opłaty  

10 zł za wydanie decyzji o wyrejestrowaniu pojazdu,
17zł za pełnomocnictwo (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).
Opłata na rzecz gminy (dot. tylko przypadku trwałej i zupełnej utraty pojazdu) – ustalana w każdym przypadku indywidualnie (o jej wysokości właściciel jest informowany w momencie złożenia wniosku o wyrejestrowanie pojazdu). Wysokość opłaty zależy od rodzaju pojazdu, który podlega wyrejestrowaniu.

Numer konta  

Tytuł wpłaty  

Kwota (PLN)  

Tryb odwoławczy  

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji

Rezultat realizacji usługi  

wyrejestrowanie pojazdu

Etapy realizacji usługi  

1. Złożenie wniosku, 2. Weryfikacja wniosku, 3. Decyzja w sprawie wyrejestrowania

Poziom dostępności usługi   Interakcja dwukierunkowa
Poziom uwierzytelniania  
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Uwagi  

BIP  

Telefon  
Fax  
Słowa kluczowe   Wyrejestrowanie pojazdu

Wyrejestrowanie pojazdu

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o wyrejestrowanie pojazdu