Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Wyłączenie użytków rolnych z produkcji

Wyłączenie użytków rolnych z produkcji

Organ właściwy do realizacji usługi  

Starosta

Kogo dotyczy  

Osoby fizyczne i prawne, jednostki samorządu terytorialnego.

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
 • Ostateczna decyzja o warunkach zabudowy, ostateczna decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego lub wypis/wyrys z planu zagospodarowania przestrzennego gminy.
 • Dodatkowo w przypadku czasowego wyłączenia należy dołączyć: koncesja na wydobywanie kopalin, projekt zagospodarowania złoża (oryginał - do wglądu), plan ruchu zakładu zatwierdzony przez właściwy urząd (oryginał – do wglądu), kopia mapy z zaznaczonym obszarem i polem górniczym (oryginał – do wglądu).
 • Załącznik graficzny z zaznaczoną powierzchnią do wyłączenia – z rozliczeniem klas bonitacyjnych sporządzony na kopii projektu zagospodarowania terenu, będącego częścią dokumentacji budowlanej.
 • Dokument stwierdzający, że wnioskodawca jest upoważniony do występowania w obrocie prawnym jeżeli nie jest osobą fizyczną (oryginał - do wglądu).
 • Pełnomocnictwo w przypadku występowania innej osoby niż właściciel wraz z dokumentem potwierdzającym wniesienie opłaty skarbowej.
 • Wniosek
Czas realizacji  

W ciągu miesiąca, a w przypadku spraw szczególnie skomplikowanych nie później niż dwóch miesięcy.

Opłaty  

Opłata skarbowa w przypadku pełnomocnictwa. Opłaty za wyłączenie gruntów rolnych z produkcji zgodnie z art. 12 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych.

Tryb odwoławczy  

W terminie 14 dni do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, za pośrednictwem Starosty, który wydał decyzję.

Rezultat realizacji usługi  

Decyzja lub informacja o wyłączeniu lub odmowie wyłączenia użytków rolnych z produkcji.

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku, 2. Analiza merytoryczna wniosku, 3. Decyzja lub informacja o wyłączeniu lub odmowie wyłączenia użytków rolnych z produkcji.

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe   wyłączenie użytki użytków rolnych produkcji produkcja
  Podobne usługi  

  Wyłączenie użytków rolnych z produkcji

  Wyłączenie użytków rolnych z produkcji