Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie: URZĄD MIEJSKI W UJŚCIU
URZĄD MIEJSKI W UJŚCIU
Ujście, pl. Wiosny Ludów 2
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zmień urząd

Schowaj

Wyłączanie gruntów z produkcji rolniczej

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o wyłączanie gruntów z produkcji rolniczej

Organ właściwy do realizacji usługi  

brak

Nazwa komórki organizacyjnej  

Kogo dotyczy  

Obywatele

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  • wniosek o zezwolenie na wyłączenie gruntów rolnych z produkcji rolniczej
  • decyzja o warunkach zabudowy lub o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, a w przypadku aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego – wypis z planu
  • projekt zagospodarowania działki z zaznaczoną powierzchnią do wyłączenia z produkcji rolniczej (bilans terenu )
  • opinia pochodzenia gruntów (PODG i K w Parczewie )
  • wypis z rejestru gruntów
  • wypis aktu notarialnego lub oświadczenie inwestora o cenie rynkowej gruntu będącego przedmiotem wyłączenia w przypadku gruntów kl. I-III b pochodzenia mineralnego i I-VI pochodzenia organicznego
  • oświadczenie o terminie rozpoczęcia inwestycji
Czas realizacji  

Do 30 dni

Opłaty  

Osoba, która uzyskała zezwolenie na wyłączenie gruntów z produkcji, jest obowiązana uiścić należność i opłaty roczne. Zgodnie z art. 12 ust. 6 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U.04.121.1266 ze zm.) należność pomniejsza się o wartość gruntu, ustalona według cen rynkowych stosowanych w danej miejscowości w obrocie gruntami, w dniu faktycznego wyłączenia tego gruntu z produkcji. Dokument określający aktualną wartość gruntów działki, niezbędny jest do pomniejszenia należności z tytułu wyłączenia (akt notarialny nabycia nieruchomości gruntowej lub wycena szacunkowa, sporządzona przez rzeczoznawcę majątkowego) – w przypadku wyłączenia gruntów na cele: usługowo-handlowe, przemysłu, rzemiosła, eksploatacji kru

Numer konta  

Tytuł wpłaty  

Kwota (PLN)  

Tryb odwoławczy  

Od decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu wydającego decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Rezultat realizacji usługi  

brak

Etapy realizacji usługi  

brak

Poziom dostępności usługi   Interakcja dwukierunkowa
Poziom uwierzytelniania  
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Uwagi  

Usługa realizowana jest poprzez Platformę e-Usług Publicznych.

BIP  

https://bip.ujscie.pl

Telefon   +48 (67) 28 40 003, +48 (67) 28 40 013
Fax   +48 (67) 28 40 151
Słowa kluczowe   Wyłączanie gruntów z produkcji rolniczej

Wyłączanie gruntów z produkcji rolniczej

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o wyłączanie gruntów z produkcji rolniczej