Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Wykreślenie zlikwidowanego uczniowskiego klubu sportowego lub klubu sportowego, działającego w formie stowarzyszenia, którego statut nie przewiduje prowadzenia działalności gospodarczej

Wykreślenie zlikwidowanego uczniowskiego klubu sportowego lub klubu sportowego, działającego w formie stowarzyszenia, którego statut nie przewiduje prowadzenia działalności gospodarczej

Organ właściwy do realizacji usługi  

Prezydent Miasta Krakowa

Kogo dotyczy  

Kluby Sportowe

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
 • 2) Sprawozdanie likwidatora o zakończeniu likwidacji klubu wraz z załącznikami: a) protokół z przekazania majątku (jeśli klub posiadał majątek) b) oświadczenie likwidatora o braku jakichkolwiek zobowiązań klubu wobec innych podmiotów
 • 1) wniosek likwidatora o wykreślenie z ewidencji (według wzoru) wraz z załącznikami: a) protokół walnego zebrania członków klubu zawierający: - porządek zebrania, - potwierdzenie zdolności zebrania do podjęcia uchwały o rozwiązaniu klubu i postawieniu w stan likwidacji (lista obecności na walnym zgromadzeniu wraz z informacją o liczbie wszystkich członków klubu posiadających prawa wyborcze, protokół komisji mandatowej) b) uchwała walnego zebrania o rozwiązaniu klubu sportowego i postawieniu w stan likwidacji c) uchwała walnego zebrania wyznaczająca likwidatora (jeśli likwidator nie jest wyznaczony na mocy postanowień statutu klubu) d) uchwała walnego zebrania członków klubu o przeznaczeniu majątku lub uchwała stwierdzająca, że klub nie posiada żadnego majątku e) sprawozdanie komisji rewizyjnej o stanie klubu na dzień podejmowania uchwały o rozwiązaniu klubu, zawierające informację o stanie finansów i zobowiązań wobec członków, pracowników, podmiotów zewnętrznych f) lista obecności na walnym zebraniu członków klubu z podpisami członków uczestniczących w zebraniu
Czas realizacji  

30 dni

Opłaty  

Za wydanie decyzji – 10 zł

Tryb odwoławczy  

Odwołanie od wydanej decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Wydziału Sportu UMK w terminie czternastu dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Rezultat realizacji usługi  

Rozpatrzenie wniosku,wydanie decyzji w sprawie wykreslenia lub odmowy wykreslenia z ewidencji

Etapy realizacji usługi  

1) Przyjęcie wniosku wraz z załącznikami 2) Weryfikacja przedstawionej dokumentacji, 3) wydanie decyzji

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe  
 • sport
 • wydział sportu
 • którego statut nie przewiduje prowadzenia działalności gospodarczej
 • działającego w formie stowarzyszenia
 • Wykreślenie zlikwidowanego uczniowskiego klubu sportowego lub klubu sportowego
 • Kraków
 • Wykreślenie zlikwidowanego uczniowskiego klubu sportowego lub klubu sportowego, działającego w formie stowarzyszenia, którego statut nie przewiduje prowadzenia działalności gospodarczej

  Wykreślenie zlikwidowanego uczniowskiego klubu sportowego lub klubu sportowego, działającego w formie stowarzyszenia, którego statut nie przewiduje prowadzenia działalności gospodarczej