Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Wykreślenie z rejestru podmiotów prowadzących kursy z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych

Usługa umożliwia złożenie wniosku o wykreślenie z rejestru podmiotów prowadzących kursy
z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Marszałek Województwa właściwy ze względu na siedzibę albo miejsce zamieszkania podmiotu prowadzącego kursy.

Kogo dotyczy  

Podmiotów prowadzących działalność w zakresie prowadzenia kursów z zakresu towarów niebezpiecznych.

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
    wniosek o wykreślenie z rejestru podmiotów prowadzących kursy
    z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych
Czas realizacji  

Bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie miesiąca

Opłaty  

brak opłat

Tryb odwoławczy  

Podmiot, któremu odmówiono wykreślenia z rejestru może w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji złożyć odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Marszałka województwa, który wydał tę decyzję.

Rezultat realizacji usługi  

Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji.

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku; 2. Weryfikacja wniosku 3. Wydanie decyzji.

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   Wykreślenie z rejestru podmiotów prowadzących kursy z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych

Wykreślenie z rejestru podmiotów prowadzących kursy z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych

Usługa umożliwia złożenie wniosku o wykreślenie z rejestru podmiotów prowadzących kursy
z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych.