Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Wydawanie zezwoleń na ekshumację zwłok/szczątków ludzkich oraz ich wywóz z kraju

Wydawanie zezwoleń na ekshumację zwłok/szczątków ludzkich oraz ich wywóz z kraju.

Organ właściwy do realizacji usługi  

właściwy inspektor sanitarny

Kogo dotyczy  

Osoby fizyczne

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  • Dotyczące składania wniosku o ekshumację: Akt zgonu; Zgoda pozostałych członków rodziny uprawnionych do współdecydowania; Jeżeli zgon nastąpił przed upływem 2 lat - zaświadczenie , że przyczyną zgonu nie była choroba zakaźna
  • Dotyczące składania wniosku na wywóz zwłok/szczątków za granicę: Akt zgonu; Dokumenty zgodnie z § 3.1. rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007r w sprawie wydania pozwoleń i zaświadczeń na przewóz zwłok i szczątków ludzkich (Dz. U. z 2007r. Nr 249, poz. 1866); W przypadku nieokreślenia przyczyny zgonu w akcie zgonu należy przestawić dokument urzędowy stwierdzający wykluczenie jako przyczyny zgonu choroby zakaźnej wymienionej w przepisach (rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2001r. w sprawie wykazu chorób zakaźnych, w przypadku których stwierdzenie zgonu wymaga szczególnego postępowania ze zwłokami osób zmarłych na te choroby (Dz. U. z 2001r. Nr 152, poz. 1742); W przypadku składania wniosku przez firmę pogrzebową w imieniu osoby uprawnionej do tego należy dołączyć upoważnienie przekazane firmie przez osobę uprawnioną, o której mowa w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 1959r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2011r. Nr 118, poz. 687)
Czas realizacji  

W ciągu miesiąca z możliwością wydłużenia do dwóch miesięcy w przypadkach skomplikowanych.

Opłaty  

Brak opłat

Tryb odwoławczy  

Odwołanie do Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w terminie 14 dni od daty doręczenia.

Rezultat realizacji usługi  

Rozpatrzenie wniosku i wydanie odpowiedniej decyzji.

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku; 2. Weryfikacja wniosku 3. Wydanie decyzji.

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   Wydawanie zezwoleń na ekshumację zwłok/szczątków ludzkich oraz ich wywóz z kraju
Podobne usługi  

Wydawanie zezwoleń na ekshumację zwłok/szczątków ludzkich oraz ich wywóz z kraju

Wydawanie zezwoleń na ekshumację zwłok/szczątków ludzkich oraz ich wywóz z kraju.