Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie: WOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTRACYJNY WE WROCŁAWIU
WOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTRACYJNY WE WROCŁAWIU
WROCŁAW, UL. ŚW. MIKOŁAJA 78/79
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zmień urząd

Schowaj

Wydawanie zaświadczeń

Usługa umożliwia złożenie wniosku do wybranej Instytucji publicznej o wydawanie zaświadczeń w oparciu o przepisy kodeksu postępowania administracyjnego.
Organ administracji publicznej wydaje zaświadczenie na żądanie osoby ubiegającej się o zaświadczenie. Zaświadczenie wydaje się, jeżeli:
1) urzędowego potwierdzenia określonych faktów lub stanu prawnego wymaga przepis prawa,
2) osoba ubiega się o zaświadczenie ze względu na swój interes prawny w urzędowym potwierdzeniu określonych faktów lub stanu prawnego.
Zaświadczenie wydaje się w formie dokumentu elektronicznego, opatrzonego bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, jeżeli zażąda tego osoba ubiegająca się o zaświadczenie.

Organ właściwy do realizacji usługi  

organy administracji publicznej

Nazwa komórki organizacyjnej  

Kogo dotyczy  

Osoby i instytucje

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  • Dowód uiszczenia opłaty
  • Wypełniony wniosek
Czas realizacji  

bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w przeciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku i wymaganych dokumentów

Opłaty  

- 17 zł. - W przypadku zaświadczeń dotyczących zabezpieczenia społecznego, wydanie takiego zaświadczenia jest zwolnione z opłaty skarbowej

Numer konta  

Tytuł wpłaty  

Kwota (PLN)  

Tryb odwoławczy  

Na postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia przysługuje stronie zażalenie, w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia, za pośrednictwem organu, który wydał postanowienie do organu wyższego stopnia.

Rezultat realizacji usługi  

Wydanie zaświadczenia

Etapy realizacji usługi  

1. złożenie wniosku przez zainteresowanego, 2. ewentualne przesłanie wniosku do innej instytucji według właściwości albo w celu czynności wyjaśniających, 3. wydanie albo odmowa wydania zaświadczenia.

Poziom dostępności usługi   Interakcja dwukierunkowa
Poziom uwierzytelniania  
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Uwagi  

BIP  

www.bip.wroclaw.wsa.gov.pl

Telefon   713160216
Fax   713160216
Słowa kluczowe   Wydawanie zaświadczeń

Wydawanie zaświadczeń

Usługa umożliwia złożenie wniosku do wybranej Instytucji publicznej o wydawanie zaświadczeń w oparciu o przepisy kodeksu postępowania administracyjnego.
Organ administracji publicznej wydaje zaświadczenie na żądanie osoby ubiegającej się o zaświadczenie. Zaświadczenie wydaje się, jeżeli:
1) urzędowego potwierdzenia określonych faktów lub stanu prawnego wymaga przepis prawa,
2) osoba ubiega się o zaświadczenie ze względu na swój interes prawny w urzędowym potwierdzeniu określonych faktów lub stanu prawnego.
Zaświadczenie wydaje się w formie dokumentu elektronicznego, opatrzonego bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, jeżeli zażąda tego osoba ubiegająca się o zaświadczenie.