Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie: URZĄD MIASTA ŁODZI
URZĄD MIASTA ŁODZI
ŁÓDŹ, UL. PIOTRKOWSKA 104
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zmień urząd

Schowaj

Wydawanie zaświadczeń z Rejestru Dowodów Osobistych

Usługa umożliwia złożenie przez osobę fizyczną drogą elektroniczną do właściwej instytucji publicznej wniosku o wydanie zaświadczeń w oparciu o przepisy ustawy o dowodach osobistych lub kodeksu postępowania administracyjnego.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Wójt, Burmistrz, Prezydent Miasta

Nazwa komórki organizacyjnej  

Wydział Spraw Obywatelskich i Komunikacji

Kogo dotyczy  

Obywatele

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
 • Dowód uiszczenia opłaty
 • Wniosek o wydanie zaświadczenia
Czas realizacji  

7 dni

Opłaty  

17 zł

Numer konta  

50 1240 1037 1111 0011 0925 0073

Tytuł wpłaty  

Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia

Kwota (PLN)  

17

Miejsce składania dokumentów  

Urząd Miasta Łodzi: ul. Zachodnia 47, Al. Politechniki 32, ul. Krzemieniecka 2b, ul. Piotrkowska 153, Al. Piłsudskiego 100, ul. Sienkiewicza 5

Dni i godziny  
 • Środa, 8:00-16:00
 • Wtorek, 9:00-17:00
 • Poniedziałek, 8:00-16:00
 • Piątek, 8:00-16:00
 • Czwartek, 8:00-16:00
 • Tryb odwoławczy  

  Odmowa wydania zaświadczenia następuje w formie postanowienia, na które stronie przysługuje zażalenie do organu wyższego stopnia za pośrednictwem organu, który wydał postanowienie, w terminie 7 dni od dnia odebrania postanowienia o odmowie wydania zaświadczenia.

  Rezultat realizacji usługi  

  wydanie zaświadczenia

  Etapy realizacji usługi  

  1. Wysłanie wniosku, 2. Weryfikacja wniosku, 3. Wydanie zaświadczenia

  Poziom dostępności usługi   Interakcja dwukierunkowa
  Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
  Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Uwagi  

  Zaświadczenie wydaje się osobie, której ono dotyczy.
  Dopuszcza się wydanie zaświadczenia innej osobie, ale musi ona posiadać pełnomocnictwo do pobrania takiego zaświadczenia. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie lub w formie dokumentu elektronicznego. Pełnomocnictwo w formie dokumentu elektronicznego powinno być uwierzytelnione kwalifikowanym podpisem elektronicznym bądź podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

  W przypadku kiedy w imieniu wnioskodawcy działa pełnomocnik należy uiścić opłatę skarbową za złożony dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii.
  Opłata ta wynosi 17 zł.

  BIP  

  http://bip.uml.lodz.pl/

  Telefon   426385308
  Fax   426385412
  Słowa kluczowe   Wydawanie zaświadczeń z Rejestru Dowodów Osobistych

  Wydawanie zaświadczeń z Rejestru Dowodów Osobistych

  Usługa umożliwia złożenie przez osobę fizyczną drogą elektroniczną do właściwej instytucji publicznej wniosku o wydanie zaświadczeń w oparciu o przepisy ustawy o dowodach osobistych lub kodeksu postępowania administracyjnego.