Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie: URZĄD MIASTA GORZOWA WLKP.
URZĄD MIASTA GORZOWA WLKP.
GORZÓW WIELKOPOLSKI, UL. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO 4
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zmień urząd

Schowaj

Wydawanie zaświadczeń w zakresie podatków i opłat

Usługa umożliwia podatnikowi złożenie wniosku o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach, stwierdzającego stan zaległości w zakresie podatków i opłat, po dokonaniu należnej opłaty skarbowej za wydanie zaświadczenia.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy organ administracji publicznej np.. Wójt, Burmistrz, Prezydent Miasta

Nazwa komórki organizacyjnej  

Kogo dotyczy  

Osób fizycznych, osób prawnych, jednostek organizacyjnych, w tym spółek nieposiadających osobowości prawnej, będących: właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych, posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych, użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego. W rozumieniu ustawy z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych Osób fizycznych, osób prawnych będących właścicielami środków transportowych. Właścicielem środków transportowych w rozumieniu ustawy z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych jest także współwłaściciel, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, na które środek transportowy jest zarejestrowany oraz posiadacz środków transportowych zarejestrowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jako powierzone przez zagraniczną osobę fizyczną lub prawną podmiotowi polskiemu.

Właściciel nieruchomości oraz zarządców nieruchomości. Właścicielem nieruchomości w rozumieniu ustawy o utrzymaniu czystości i porządków w gminach jest także współwłaściciel, użytkownik wieczysty oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością, a w przypadku gdy nieruchomość jest zabudowana budynkami wielolokalowymi, w których ustanowiono odrębną własność lokali, obowiązki właściciela nieruchomości obciążają osoby sprawujące zarząd nieruchomością wspólną.

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
 • Wniosek o wydanie zaświadczenia niepodatkowego ze wskazaniem sposobu jego odbioru (osobiście lub przesłanie na adres pocztowy)

 • Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej
Czas realizacji  

do 7 dni od złożenia wniosku

Opłaty  

Opłata skarbowa od zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości - 21,00 zł.

Opłata skarbowa za pozostałe zaświadczenia - 17 zł.

Numer konta  

Tytuł wpłaty  

Kwota (PLN)  

Tryb odwoławczy  

Zgodnie z art. 306c Ordynacji podatkowej w przypadku postanowienia o odmowie wydania zaświadczenia lub zaświadczenia o treści żądanej przez wnioskodawcę, wnioskodawcy przysługuje prawo złożenia zażalenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 7 dni od doręczenia postanowienia.

Rezultat realizacji usługi  

Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji.

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku; 2. Weryfikacja wniosku 3. Wydanie decyzji.

Poziom dostępności usługi   Interakcja dwukierunkowa
Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Uwagi  

  BIP  

  Telefon   957355500
  Fax  
  Słowa kluczowe   Wydawanie zaświadczeń w zakresie podatków i opłat

  Wydawanie zaświadczeń w zakresie podatków i opłat

  Usługa umożliwia podatnikowi złożenie wniosku o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach, stwierdzającego stan zaległości w zakresie podatków i opłat, po dokonaniu należnej opłaty skarbowej za wydanie zaświadczenia.