Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Wydawanie uzgodnień Zarządu Województwa Lubelskiego do projektów studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Wydanie uzgodnień

Organ właściwy do realizacji usługi  

Zarząd Województwa Lubelskiego

Kogo dotyczy  

Jednostki samorządu terytorialnego

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
 • 1. Wniosek o uzgodnienie.
 • 2. Projekt (bądź projekt zmiany) studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego zawierający część tekstową i graficzną, sporządzony zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Czas realizacji  

Wójt, burmistrz albo prezydent miasta ustala termin dokonania uzgodnień (art. 25 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym) nie krótszy niż 14 dni i nie dłuższy niż 30 dni od dnia udostępnienia projektu. Zarząd Województwa Lubelskiego może w uzasadnionych przypadkach wystąpić o zmianę terminu, wskazując termin nie dłuższy niż 30 dni na dokonanie uzgodnienia (art. 25 ust. 1a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym). Zgodnie z art. 25 ust. 2 nieprzedstawienie stanowiska lub warunków na jakich uzgodnienie może nastąpić w terminie wymienionym powyżej, uważa się równoznaczne z uzgodnieniem.

Opłaty  

Brak opłat. Jednostki Samorządu Terytorialnego oraz jednostki budżetowe zwolnione z opłaty skarbowej na podstawie art. 7 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1000). Zarząd Województwa Lubelskiego uzgadnia na swój koszt projekt studium (art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).

Tryb odwoławczy  

Na wydane postanowienie służy stronie (wójtowi, burmistrzowi albo prezydentowi) złożenie zażalenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lublinie za pośrednictwem Zarządu Województwa Lubelskiego w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia • Art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym; • Art. 17 pkt 1, art. 106 §5 i art. 141 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego

Rezultat realizacji usługi  

Wydanie uzgodnień

Etapy realizacji usługi  

1. Złożenie wniosku. 2. Analiza dokumentów. 3. Wydanie uzgodnień.

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe  
 • uzgodnienia
 • studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
 • Wydawanie uzgodnień Zarządu Województwa Lubelskiego do projektów studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

  Wydanie uzgodnień