Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Wydawanie międzynarodowego prawa jazdy

Wydawanie międzynarodowego prawa jazdy

Organ właściwy do realizacji usługi  

Starosta

Kogo dotyczy  

Osób, które ubiegają się o wydanie międzynarodowego prawa jazdy

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
 • Wniosek
 • II. Załączniki:

  a) Wyraźna fotografia o wymiarach 3,5 x 4,5 cm,
  przedstawiająca osobę bez nakrycia głowy
  i okularów z ciemnymi szkłami w taki sposób, aby
  ukazywała głowę w pozycji lewego półprofilu
  i z widocznym lewym uchem, z zachowaniem
  równomiernego oświetlenia twarzy. Osoba
  z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może
  załączyć fotografię przedstawiającą osobę w okularach z ciemnymi szkłami, a osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania – fotografię przedstawiającą osobę z nakryciem głowy, pod warunkiem, że fotografia taka zamieszczona jest w dokumencie potwierdzającym tożsamość tej osoby.

  b) Kserokopia dotychczas posiadanego prawa jazdy

  c) Oryginał potwierdzenia uiszczenia opłat

  d) Pełnomocnictwo - w przypadku załatwiania sprawy przez pełnomocnika lub przez jednego z współwłaścicieli pojazdu wymagany jest dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa.
Czas realizacji  

Nie dłuższy niż 3 dni od daty skompletowania przez Urząd dokumentów kierowcy.

Opłaty  

1. OPŁATA SKARBOWA - od złożenia dokumentu

stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa -17 zł
( z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej ).

2. OPŁATA ZA WYDANIE:

międzynarodowego prawa jazdy – 35 zł

Tryb odwoławczy  

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego z a pośrednictwem organu, który wydał decyzje, w terminie 14 dni od doręczenia decyzji.

Rezultat realizacji usługi  

Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji.

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku; 2. Weryfikacja wniosku 3. Wydanie decyzji.

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   Wydawanie międzynarodowego prawa jazdy
Podobne usługi  

Wydawanie międzynarodowego prawa jazdy

Wydawanie międzynarodowego prawa jazdy