Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Wydawanie decyzji zezwalającej na uruchomienie i stosowanie aparatów rentgenowskich do celów medycznych oraz uruchomienie pracowni stosującej takie aparaty

Usługa umożliwia złożenie wniosku o wydawanie decyzji zezwalającej na uruchomienie i stosowanie aparatów rentgenowskich do celów diagnostycznych, radiologii zabiegowej, radioterapii powierzchniowej i radioterapii schorzeń nienowotworowych oraz uruchomienie pracowni stosującej takie aparaty.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny

Kogo dotyczy  

Właściciel/osoba lub jednostka organizacyjna odpowiedzialna za przestrzeganie wymagań ochrony radiologicznej związanej ze stosowaniem aparatów rentgenowskich w procedurach medycznych. Jednostki ochrony zdrowia bądź jednostki prowadzone w ramach indywidualnej praktyki lekarskiej.

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
 • Uruchomienie lub stosowanie aparatów rentgenowskich do celów medycznych w terenie (poza pracownią): -instrukcję pracy z aparatem rentgenowskim ustalającą szczegółowe zasady postępowania w zakresie ochrony radiologicznej
 • Uruchomienie lub stosowanie aparatów rentgenowskich do celów medycznych w terenie (poza pracownią): -instrukcję obsługi aparatu
 • Uruchomieniu lub stosowanie aparatów rentgenowskich do celów medycznych w pracowni rentgenowskiej: -program zapewnienia jakości
 • Uruchomienie pracowni, w których mają być stosowane aparaty rtg: -program zapewnienia jakości
 • Uruchomienie lub stosowanie aparatów rentgenowskich do celów medycznych w terenie (poza pracownią): -program szkolenia pracowników w zakresie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej;
 • Uruchomieniu lub stosowanie aparatów rentgenowskich do celów medycznych w pracowni rentgenowskiej: -program szkolenia pracowników w zakresie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej;
 • Uruchomienie lub stosowanie aparatów rentgenowskich do celów medycznych w terenie (poza pracownią): -program zapewnienia jakości
 • Uruchomienie pracowni, w których mają być stosowane aparaty rtg: -zakładowy plan postępowania awaryjnego
 • Uruchomieniu lub stosowanie aparatów rentgenowskich do celów medycznych w pracowni rentgenowskiej: -dokument potwierdzający spełnienie akceptacyjnych testów kontroli parametrów technicznych aparatu rentgenowskiego
 • Uruchomienie lub stosowanie aparatów rentgenowskich do celów medycznych w terenie (poza pracownią): -zakładowy plan postępowania awaryjnego
 • Uruchomieniu/stosowanie aparatów rentgenowskich do celów medycznych w pracowni: -projekt pracowni/gabinetu (rzuty pomieszczeń) z projektem i opisem osłon stałych oraz wentylacji (zatwierdzony przez PWIS przy uzgadnianiu dokumentacji projektowej)
 • Uruchomienie lub stosowanie aparatów rentgenowskich do celów medycznych w terenie (poza pracownią): -dokumentację techniczną aparatu (w wersji językowej polskiej)
 • Uruchomienie pracowni, w których mają być stosowane aparaty rtg: -projekt pracowni (rzuty pomieszczeń) z projektem i opisem osłon stałych oraz wentylacji (zatwierdzony przez PWIS przy uzgadnianiu dokumentacji projektowej);
 • Uruchomienie lub stosowanie aparatów rentgenowskich do celów medycznych w terenie (poza pracownią): -dokument potwierdzający spełnienie akceptacyjnych testów kontroli parametrów technicznych aparatu rentgenowskiego
 • Uruchomieniu lub stosowanie aparatów rentgenowskich do celów medycznych w pracowni rentgenowskiej: -zakładowy plan postępowania awaryjnego
 • Uruchomieniu/stosowanie aparatów rentgenowskich do celów medycznych w pracowni: -dokument potwierdzający spełnienie wymogów określonych dla testów specjalistycznych – dotyczy wyłącznie aparatów stomatologicznych/densytometrycznych
 • Uruchomieniu lub stosowanie aparatów rentgenowskich do celów medycznych w pracowni rentgenowskiej: -instrukcję obsługi aparatu,
 • Uruchomieniu/stosowanie aparatów rentgenowskich do celów medycznych w pracowni rentgenowskiej: -instrukcję pracy z aparatem rentgenowskim ustalającą szczegółowe zasady postępowania w zakresie ochrony radiologicznej pracowników i pacjentów
 • Uruchomienie pracowni, w których mają być stosowane aparaty rtg: -program szkolenia pracowników w zakresie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej;
 • Uruchomieniu lub stosowanie aparatów rentgenowskich do celów medycznych w pracowni rentgenowskiej: -dokumentację techniczną aparatu (w wersji językowej polskiej)
Czas realizacji  

Zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego- w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania

Opłaty  

- Brak opłaty za wydanie decyzji zezwalającej; - Opłata za przeprowadzenie czynności kontrolnych, podczas których stwierdzono naruszenie wymagań ochrony radiologicznej zgodnie z ustawą z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2011 r., nr 212, poz. 1263 ze zm.). Wysokość opłaty jest określana zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 5 marca 2010 r. w sprawie sposobu ustalania opłat za badania laboratoryjne oraz inne czynności wykonywane przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U nr 36, poz. 203) oraz wydanego na jego podstawie Zarządzenia Dyrektora Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Warszawie.

Tryb odwoławczy  

Zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego od decyzji przysługuje odwołanie do Głównego Inspektora Sanitarnego w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie należy wnieść za pośrednictwem Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Warszawie.

Rezultat realizacji usługi  

-Wydanie decyzji administracyjnej zezwalającej na uruchomienie i stosowanie aparatów rentgenowskich oraz uruchomienie pracowni rtg albo -wydanie decyzji administracyjnej odmawiającej wydania zezwolenia w przypadku braku spełnienia warunków ochrony radiologicznej - pozostawienie sprawy bez rozpatrzenia w przypadku nie uzupełnienia braków po wezwaniu

Etapy realizacji usługi  

- wpłynięcie wniosku do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Warszawie - zapoznanie się pracowników Oddziału Higieny Radiacyjnej (OHR) z dokumentacją dołączoną do wniosku - powiadomienie jednostki o terminie kontroli sprawdzającej albo wezwanie pisemne jednostki o uzupełnienie braków - przeprowadzenie w jednostce przez pracowników OHR upoważnionych przez PWIS w Warszawie kontroli sprawdzającej warunki ochrony radiologicznej i wykonanie pomiarów dozymetrycznych - wydanie decyzji zezwalającej w przypadku pozytywnej kontroli albo wydanie decyzji odmawiającej wydanie zezwolenia

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe   Aparaty rentgenowskie Pracownie rentgenowskie

  Wydawanie decyzji zezwalającej na uruchomienie i stosowanie aparatów rentgenowskich do celów medycznych oraz uruchomienie pracowni stosującej takie aparaty

  Usługa umożliwia złożenie wniosku o wydawanie decyzji zezwalającej na uruchomienie i stosowanie aparatów rentgenowskich do celów diagnostycznych, radiologii zabiegowej, radioterapii powierzchniowej i radioterapii schorzeń nienowotworowych oraz uruchomienie pracowni stosującej takie aparaty.