Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Wydawanie decyzji o spełnieniu szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą w ramach praktyki zawodowej

Usługa umożliwia złożenie wniosku w sprawie wydania opinii dotyczącej spełnienia warunków ogólnoprzestrzennych, sanitarnych i instalacyjnych na prowadzenie działalności leczniczej w ramach praktyki zawodowej - sporządzany jest protokół kontroli, wydawana decyzja.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy organ administracji publicznej - Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny

Kogo dotyczy  

Prowadzący działalność leczniczą (osoby fizyczne)

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
    Wniosek z określonym zakresem działalności leczniczej i kopie następujących dokumentów: umowy najmu pomieszczeń (ewentualnie dokumentu potwierdzającego prawo do dysponowania lokalem), odpisu z KRS, rzutu pomieszczeń, umowy na odbiór i przekazanie do unieszkodliwienia odpadów medycznych, opinii kominiarskiej dotyczącej przewodów wentylacji grawitacyjnej, a w przypadku wentylacji mechanicznej pomiarów wydajności wentylacji.
Czas realizacji  

30 dni od daty złożenia wniosku

Opłaty  

Kwota zostanie wyliczona indywidualnie dla każdego klienta po wydaniu opinii

Tryb odwoławczy  

Odwołanie do Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w terminie 14 dni

Rezultat realizacji usługi  

Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji.

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku; 2. Weryfikacja wniosku 3. Sporządzenie protokołu kontroli. 3. Wydanie decyzji.

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe  
  • Wydawanie decyzji o spełnieniu szczegółowych wymagań
  • jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą w ramach praktyki zawodowej
  • Wydawanie decyzji o spełnieniu szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą w ramach praktyki zawodowej

    Usługa umożliwia złożenie wniosku w sprawie wydania opinii dotyczącej spełnienia warunków ogólnoprzestrzennych, sanitarnych i instalacyjnych na prowadzenie działalności leczniczej w ramach praktyki zawodowej - sporządzany jest protokół kontroli, wydawana decyzja.