Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu usunięcia awarii urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego

Usługa umożliwia złożenie wniosku o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej w celu usunięcia awarii urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego

Organ właściwy do realizacji usługi  

właściwy organ administracji publicznej

Kogo dotyczy  

Osób fizycznych, osób prawnych, jednostek budżetowych, jednostek organizacyjnych.

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  Wniosek określający miejsce awarii. Zaleca się dołączyć mapę poglądową z lokalizacją miejsca awarii.
Czas realizacji  

Wniosek należy złożyć najpóźniej w dniu przystąpienia do usuwania awarii. Organy administracji publicznej obowiązane są załatwiać sprawy bez zbędnej zwłoki.

Opłaty  

1) Za zajęcie pasa drogowego na czas robót pobrane zostaną opłaty zgodnie z art. 40 ustawy o drogach publicznych oraz obowiązującymi regulacjami organu zarządzającego 2) Opłacie skarbowej podlega złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii – w sprawie z zakresu administracji wobec czego w przypadku kiedy strona działa przez pełnomocnika należy wnieść opłatę skarbową za pełnomocnictwo w wysokości 17 zł, a oryginał potwierdzenia opłaty dołączyć do wniosku.

Tryb odwoławczy  

Odwołanie wnosi się do właściwego Samorządowego Kolegium Odwoławczego , za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Rezultat realizacji usługi  

Wydanie zezwolenia

Etapy realizacji usługi  

1. Złożenie wniosku, 2. Weryfikacja wniosku, 3. wydanie decyzji

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe   decyzja

  Wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu usunięcia awarii urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego

  Usługa umożliwia złożenie wniosku o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej w celu usunięcia awarii urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego