Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej w celu prowadzenia robót oraz umieszczenie urządzenia (obiektu, reklamy) niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami oraz potrzebami ruchu drogowego w pasie drogowym drogi powiatowej

Usługa umożliwia złożenie wniosku o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej w celu prowadzenia robót oraz umieszczenie urządzenia (obiektu, reklamy) niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami oraz potrzebami ruchu drogowego w pasie drogowym drogi powiatowej

Organ właściwy do realizacji usługi  

Zarządca drogi

Kogo dotyczy  

Osób fizycznych, osób prawnych, użytkowników wieczystych, trwałych zarządców, dzierżawców, jednostek budżetowych, jednostek organizacyjnych, wykonawców robót, właścicieli obiektów budowlanych.

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
 • Szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500, z zaznaczeniem na czerwono granic i podaniem wymiarów planowanej powierzchni zajęcia pasa drogowego. W przypadku etapowego prowadzenia robót na planie należy dodatkowo zaznaczyć każdy etap prowadzenia robót.
 • Szczegółowy harmonogram robót (w przypadku etapowego prowadzenia robót).
 • Zatwierdzony projekt organizacji ruchu jeżeli zajęcie pasa drogowego wpływa na ruch drogowy lub ogranicza widoczność na drodze albo powoduje wprowadzenie zmian w istniejącej organizacji ruchu pojazdów lub pieszych lub informację o sposobie zabezpieczenia robót, jeżeli nie jest wymagany projekt organizacji ruchu.
 • Uzgodnienie dokumentacji do wglądu (lub ksero).
 • Pełnomocnictwo dla osób podpisujących, a nie figurujących w KRS-ie, jak również dla Wykonawcy i podpisującego wniosek w imieniu Inwestora wraz z oryginałem potwierdzenia opłaty skarbowej za pełnomocnictwo w wysokości 17zł.
Czas realizacji  

Organy administracji publicznej obowiązane są załatwiać sprawy bez zbędnej zwłoki. Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zaś w postępowaniu odwoławczym – w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania. Załatwienie sprawy w postępowaniu uproszczonym powinno nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie miesiąca od dnia wszczęcia postępowania.

Opłaty  

1) Za zajęcie pasa drogowego na czas robót pobrane zostaną opłaty zgodnie z art. 40 ustawy o drogach publicznych oraz obowiązującą regulacją zarządcy drogi 2) Opłacie skarbowej podlega złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii – w sprawie z zakresu administracji wobec czego w przypadku kiedy strona działa przez pełnomocnika należy wnieść opłatę skarbową za pełnomocnictwo w wysokości 17 zł,

Tryb odwoławczy  

Odwołanie wnosi się do właściwego Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, w terminie w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Rezultat realizacji usługi  

Wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej w celu prowadzenia robót oraz umieszczenie urządzenia (obiektu, reklamy) niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami oraz potrzebami ruchu drogowego w pasie drogowym drogi powiatowej

Etapy realizacji usługi  

1. Wysłanie wniosku, 2. Weryfikacja wniosku, 3. Wydanie zawiadomienia o wszczęciu postępowania administracyjnego, 4. Wydanie decyzji

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe   decyzja

  Wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej w celu prowadzenia robót oraz umieszczenie urządzenia (obiektu, reklamy) niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami oraz potrzebami ruchu drogowego w pasie drogowym drogi powiatowej

  Usługa umożliwia złożenie wniosku o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej w celu prowadzenia robót oraz umieszczenie urządzenia (obiektu, reklamy) niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami oraz potrzebami ruchu drogowego w pasie drogowym drogi powiatowej