Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego kategorii I

Usługa umożliwia wysłanie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego na czas określony lub na czas nieokreślony.
W przypadku zezwolenia na czas określony, przedmiotowe zezwolenie wydaje się na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Starosta

Kogo dotyczy  

osób, ubiegających się o zezwolenie na przejazd pojazdu nienormatywnego

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
 • Dowód wniesienia opłaty
 • Wniosek o wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego na czas nieokreślony powinien zawierać:

  - imię i nazwisko lub nazwę, adres lub siedzibę, numer telefonu i numer identyfikacji podatkowej (NIP) wnioskodawcy oraz osoby wykonującej przejazd w jego imieniu, a także numer identyfikacyjny w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej (REGON) lub numer ewidencyjny powszechnego elektronicznego systemu ewidencji ludności (PESEL) wnioskodawcy oraz osoby wykonującej przejazd w jego imieniu, jeżeli zostały nadane,

  - markę, typ i numer rejestracyjny pojazdu,

  - szerokość pojazdu nienormatywnego
 • Kserokopia dowodu rejestracyjnego pojazdu (zalecane
  załączenie w celu weryfikacji wniosku).
 • Wniosek o wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego na czas określony powinien zawierać:

  - imię i nazwisko lub nazwę, adres lub siedzibę, numer telefonu i numer identyfikacji podatkowej (NIP) wnioskodawcy oraz osoby wykonującej przejazd w jego imieniu, a także numer identyfikacyjny w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej (REGON) lub numer ewidencyjny powszechnego elektronicznego systemu ewidencji ludności (PESEL) wnioskodawcy oraz osoby wykonującej przejazd w jego imieniu, jeżeli zostały nadane,

  - markę, typ i numer rejestracyjny pojazdu,

  - długość i szerokość pojazdu nienormatywnego.
Czas realizacji  

1 miesiąc

Opłaty  

Wysokość opłaty jest uzależniona od przedmiotu
zezwolenia.

Stawka opłaty dziennej wynosi:

1) 10 zł - za przekroczenie dopuszczalnej szerokości
pojazdu,

2) 5 zł - za każdy rozpoczęty 1 m ponad dopuszczalną
długość pojazdu.

W przypadku przekroczenia dopuszczalnej wartości więcej niż jednego parametru opłatę ustala się jako sumę opłat z tytułu każdego przekroczenia.

W przypadku przejazdu pojazdu nienormatywnego na
podstawie zezwolenia wydanego na czas określony opłata stanowi iloczyn liczby dni ważności zezwolenia i ustalonej stawki opłaty dziennej.


Opłata za przejazdy po drogach publicznych pojazdu
nienormatywnego, ustalana jest przy udzielaniu zezwolenia na przejazd pojazdu nienormat

Tryb odwoławczy  

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, za pośrednictwe Starosty, który wydał decyzję, w terminie 14 dni od jego doręczenia.

Rezultat realizacji usługi  

Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji.

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku 2. Weryfikacja wniosku 3. Wydanie decyzji

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   Wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego

Wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego kategorii I

Usługa umożliwia wysłanie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego na czas określony lub na czas nieokreślony.
W przypadku zezwolenia na czas określony, przedmiotowe zezwolenie wydaje się na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy.