Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Wydanie zaświadczenia z rejestru mieszkańców

Usługa umożliwia złożenie wniosku w sprawie wydania zaświadczenia z rejestru mieszkańców

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy organ administracji publicznej

Kogo dotyczy  

osoby fizyczne

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  aktualny dokument (oryginał) potwierdzający tytuł prawny do lokalu: (np. akt notarialny, odpis z księgi wieczystej albo wyciąg z działów I i II księgi wieczystej, decyzja o przydziale mieszkania, umowa cywilno-prawna lub zaświadczenie ze spółdzielni mieszkaniowej).
Czas realizacji  

Niezwłocznie, sprawy, które wymagają przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego do miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane do dwóch miesięcy.

Opłaty  

Za wydane zaświadczenie pobiera się opłatę w wysokości 17zł.

Tryb odwoławczy  

Zażalenie na postanowienie o odmowie wydania składa się do właściwego Wojewody za pośrednictwem Organu I instancji, w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia stronie.

Rezultat realizacji usługi  

Uzyskane zaświadczenie

Etapy realizacji usługi  

1. Złożenie wniosku, 2. Rozpatrzenie wniosku, 3. Wydanie zaświadczenia/postanowienia

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe   Wydanie zaświadczenia z rejestru mieszkańców Zaświadczenie z rejestru mieszkańców

  Wydanie zaświadczenia z rejestru mieszkańców

  Usługa umożliwia złożenie wniosku w sprawie wydania zaświadczenia z rejestru mieszkańców