Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie: URZĄD MIASTA ŁODZI
URZĄD MIASTA ŁODZI
ŁÓDŹ, UL. PIOTRKOWSKA 104
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zmień urząd

Schowaj

Wydawanie zaświadczeń z ewidencji uczniowskich klubów sportowych i z z ewidencji Stowarzyszeń Kultury Fizycznej

Usługa umożliwia złożenie wniosku do wybranej Instytucji publicznej o wydawanie zaświadczenia potwierdzającego aktualne dane zgłoszone do ewidencji uczniowskich klubów sportowych / klubów sportowych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz Stowarzyszenia Kultury Fizycznej. Organ administracji publicznej wydaje zaświadczenie na żądanie osoby ubiegającej się o zaświadczenie.

Zaświadczenie wydaje się, jeżeli:

1) urzędowego potwierdzenia określonych faktów lub stanu prawnego wymaga przepis prawa;

2) osoba ubiega się o zaświadczenie ze względu na swój interes prawny w urzędowym potwierdzeniu określonych faktów lub stanu prawnego.

Zaświadczenie wydaje się w formie dokumentu elektronicznego, opatrzonego bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, jeżeli zażąda tego osoba ubiegająca się o zaświadczenie.

Organ właściwy do realizacji usługi  

właściwe organy administracji publicznej np. kluby sportowe, Stowarzyszenie Kultury Fizycznej.

Nazwa komórki organizacyjnej  

Departament Pracy, Edukacji i Sportu - Wydział Sportu - Oddział Kultury Fizycznej

Kogo dotyczy  

Osoby fizyczne, organizacje pozarządowe, inne osoby prawne i instytucje.

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
 • Dowód uiszczenia opłaty
 • Wypełniony wniosek
Czas realizacji  

Bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w przeciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku i wymaganych dokumentów.

Opłaty  

17 zł

Numer konta  

08 1560 0013 2025 0305 5133 0016

Tytuł wpłaty  

Wydanie zaświadczenia z ewidencji klubów sportowych

Kwota (PLN)  

17

Dni i godziny  
 • Środa, 8:00-16:00
 • Wtorek, 9:00-17:00
 • Poniedziałek, 8:00-16:00
 • Piątek, 8:00-16:00
 • Czwartek, 8:00-16:00
 • Tryb odwoławczy  

  Na postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia przysługuje stronie zażalenie, w terminie 7 dni od dni doręczenia postanowienia, za pośrednictwem organu, który wydał postanowienie do organu wyższego stopnia.

  Rezultat realizacji usługi  

  brak

  Etapy realizacji usługi  

  brak

  Poziom dostępności usługi   Interakcja dwukierunkowa
  Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
  Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Uwagi  

  BIP  

  Telefon   (42) 638 48 36
  Fax   (42) 638 48 78
  Słowa kluczowe   Wydanie zaświadczenia z ewidencji uczniowskich klubów sportowych

  Wydawanie zaświadczeń z ewidencji uczniowskich klubów sportowych i z z ewidencji Stowarzyszeń Kultury Fizycznej

  Usługa umożliwia złożenie wniosku do wybranej Instytucji publicznej o wydawanie zaświadczenia potwierdzającego aktualne dane zgłoszone do ewidencji uczniowskich klubów sportowych / klubów sportowych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz Stowarzyszenia Kultury Fizycznej. Organ administracji publicznej wydaje zaświadczenie na żądanie osoby ubiegającej się o zaświadczenie.

  Zaświadczenie wydaje się, jeżeli:

  1) urzędowego potwierdzenia określonych faktów lub stanu prawnego wymaga przepis prawa;

  2) osoba ubiega się o zaświadczenie ze względu na swój interes prawny w urzędowym potwierdzeniu określonych faktów lub stanu prawnego.

  Zaświadczenie wydaje się w formie dokumentu elektronicznego, opatrzonego bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, jeżeli zażąda tego osoba ubiegająca się o zaświadczenie.