Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Wydawanie zaświadczeń z prowadzonych przez starostów ewidencji uczniowskich klubów sportowych i klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia

Usługa umożliwia złożenie wniosku do starosty właściwego ze względu na siedzibę klubu w sprawie wydania zaświadczenia w postaci dokumentu elektronicznego potwierdzającego aktualne dane zgłoszone do ewidencji uczniowskich klubów sportowych / klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej.

Zaświadczenia są wydawane na żądanie osoby fizycznej lub prawnej, działającej przez swoich przedstawicieli, zgodnie z reprezentacją w oparciu o jej statut lub powołanego pełnomocnika, jeżeli:

1) urzędowego potwierdzenia określonych faktów lub stanu prawnego wymaga przepis prawa;

2) osoba ubiega się o zaświadczenie ze względu na swój interes prawny w urzędowym potwierdzeniu stanu prawnego lub określonych faktów.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Starosta powiatu właściwego dla siedziby klubu wpisanego do jego ewidencji.

Kogo dotyczy  

Organizacje pozarządowe, w szczególności kluby sportowe wpisane do ewidencji prowadzonej przez starostę właściwego ze względu na siedzibę klubu, inne osoby prawne i instytucje.

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  • Dowód uiszczenia opłaty
  • Wypełniony wniosek
Czas realizacji  

Bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w przeciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku i wymaganych dokumentów.

Opłaty  

17 zł Zwolnione z opłaty skarbowej są kluby posiadające status organizacji pożytku publicznego.

Tryb odwoławczy  

Na postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia przysługuje stronie zażalenie, w terminie 7 dni od dni doręczenia postanowienia, za pośrednictwem organu, który wydał postanowienie do organu wyższego stopnia.

Rezultat realizacji usługi  

Wydanie zaświadczenia

Etapy realizacji usługi  

1. Złożenie wniosku, 2. Weryfikacja wniosku, 3. Wydanie zaświadczenia,

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   Wydanie zaświadczenia z ewidencji uczniowskich klubów sportowych

Wydawanie zaświadczeń z prowadzonych przez starostów ewidencji uczniowskich klubów sportowych i klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia

Usługa umożliwia złożenie wniosku do starosty właściwego ze względu na siedzibę klubu w sprawie wydania zaświadczenia w postaci dokumentu elektronicznego potwierdzającego aktualne dane zgłoszone do ewidencji uczniowskich klubów sportowych / klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej.

Zaświadczenia są wydawane na żądanie osoby fizycznej lub prawnej, działającej przez swoich przedstawicieli, zgodnie z reprezentacją w oparciu o jej statut lub powołanego pełnomocnika, jeżeli:

1) urzędowego potwierdzenia określonych faktów lub stanu prawnego wymaga przepis prawa;

2) osoba ubiega się o zaświadczenie ze względu na swój interes prawny w urzędowym potwierdzeniu stanu prawnego lub określonych faktów.