Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Wydawanie zaświadczeń z ewidencji uczniowskich klubów sportowych i z z ewidencji Stowarzyszeń Kultury Fizycznej

Usługa umożliwia złożenie wniosku do wybranej Instytucji publicznej o wydawanie zaświadczenia potwierdzającego aktualne dane zgłoszone do ewidencji uczniowskich klubów sportowych / klubów sportowych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz Stowarzyszenia Kultury Fizycznej. Organ administracji publicznej wydaje zaświadczenie na żądanie osoby ubiegającej się o zaświadczenie.

Zaświadczenie wydaje się, jeżeli:

1) urzędowego potwierdzenia określonych faktów lub stanu prawnego wymaga przepis prawa,

2) osoba ubiega się o zaświadczenie ze względu na swój interes prawny w urzędowym potwierdzeniu określonych faktów lub stanu prawnego.

Zaświadczenie wydaje się w formie dokumentu elektronicznego, opatrzonego bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, jeżeli zażąda tego osoba ubiegająca się o zaświadczenie.

Organ właściwy do realizacji usługi  

właściwe organy administracji publicznej np. kluby sportowe, Stowarzyszenie Kultury Fizycznej.

Kogo dotyczy  

Osoby fizyczne, organizacje pozarządowe, inne osoby prawne i instytucje.

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  • Dowód uiszczenia opłaty
  • Wypełniony wniosek
Czas realizacji  

Bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w przeciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku i wymaganych dokumentów.

Opłaty  

17 zł

Tryb odwoławczy  

Na postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia przysługuje stronie zażalenie, w terminie 7 dni od dni doręczenia postanowienia, za pośrednictwem organu, który wydał postanowienie do organu wyższego stopnia.

Rezultat realizacji usługi  

brak

Etapy realizacji usługi  

brak

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   Wydanie zaświadczenia z ewidencji uczniowskich klubów sportowych

Wydawanie zaświadczeń z ewidencji uczniowskich klubów sportowych i z z ewidencji Stowarzyszeń Kultury Fizycznej

Usługa umożliwia złożenie wniosku do wybranej Instytucji publicznej o wydawanie zaświadczenia potwierdzającego aktualne dane zgłoszone do ewidencji uczniowskich klubów sportowych / klubów sportowych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz Stowarzyszenia Kultury Fizycznej. Organ administracji publicznej wydaje zaświadczenie na żądanie osoby ubiegającej się o zaświadczenie.

Zaświadczenie wydaje się, jeżeli:

1) urzędowego potwierdzenia określonych faktów lub stanu prawnego wymaga przepis prawa,

2) osoba ubiega się o zaświadczenie ze względu na swój interes prawny w urzędowym potwierdzeniu określonych faktów lub stanu prawnego.

Zaświadczenie wydaje się w formie dokumentu elektronicznego, opatrzonego bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, jeżeli zażąda tego osoba ubiegająca się o zaświadczenie.