Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Wydanie zaświadczenia o położeniu budynku

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o wydanie zaświadczenia o położeniu budynku.

Organ właściwy do realizacji usługi  

brak

Kogo dotyczy  

Obywateli

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  • Wniosek pisemny zawierający informacje o numerze działki, numerze obrębu, nazwie jednostki ewidencyjnej.

  • W przypadku braku budynku na mapie ewidencyjnej - inwentaryzacja powykonawcza budynku (wykonana przez jednostkę wykonawstwa geodezyjnego).
  • Dokumenty poświadczające prawo własności nieruchomości: wypis z Księgi Wieczystej lub akt notarialny (oryginały lub kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem).
  • Pełnomocnictwo - jeśli wnioskodawca jest reprezentowany przez inną osobę.
Czas realizacji  

Do 7 dni.

Opłaty  

Opłata skarbowa:

a. od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii - 17 zł (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej),

b. od poświadczenia zgodności kopii zawiadomienia o nadaniu numeru z oryginałem 5 zł od każdej zaczętej strony.

c. od wydania zaświadczenia - 17 zł.

Tryb odwoławczy  

Zażalenie do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego, składane za pośrednictwem wydającego postanowienie, w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia.

Rezultat realizacji usługi  

brak

Etapy realizacji usługi  

brak

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   Wydanie zaświadczenia o położeniu budynku

Wydanie zaświadczenia o położeniu budynku

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o wydanie zaświadczenia o położeniu budynku.