Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Wydanie zaświadczenia niepodatkowego

Usługa umożliwia mieszkańcom złożenie wniosku o wydanie zaświadczenia o dokonanej wpłacie, o nie zaleganiu w opłatach, o stanie zaległości z tytułu: wieczystego użytkowania gruntu, opłat z najmu i dzierżawy składników majątkowych, wykupu nieruchomości, przekształcenia gruntu, po dokonaniu należnej opłaty skarbowej za wydanie zaświadczenia.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy organ administracji publicznej np.: Wójt, Burmistrz, Prezydent Miasta.

Kogo dotyczy  

Osób fizycznych, osób prawnych, jednostek organizacyjnych osobowości prawnej będących użytkownikami będących użytkownikami wieczystymi nieruchomości na terenie gminy, dzierżawcami i najemcami składników majątkowych gminy, dokonujących wykupu lokali znajdujących się w zasobach gminy oraz ww związku z przekształceniem prawa użytkowania wieczystego gminnych nieruchomości w prawo własności.

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  • Wniosek o wydanie zaświadczenia niepodatkowego ze wskazaniem sposobu jego odbioru (osobiście lub przesłanie na adres pocztowy)
  • Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej
Czas realizacji  

bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 7 dni od daty złożenia wniosku

Opłaty  

Opłata skarbowa w kwocie 17,00 zł (od każdego egzemplarza)

Tryb odwoławczy  

zgodnie z art. 219 Kodeksu postępowania administracyjnego w przypadku postanowienia o odmowie wydania zaświadczenia bądź zaświadczenia o żądanej treści przez wnioskodawcę, wnioskodawcy przysługuje prawo złożenia zażalenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Legionowo w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia

Rezultat realizacji usługi  

Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji.

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku; 2. Weryfikacja wniosku 3. Wydanie decyzji.

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   Wydanie zaświadczenia niepodatkowego

Wydanie zaświadczenia niepodatkowego

Usługa umożliwia mieszkańcom złożenie wniosku o wydanie zaświadczenia o dokonanej wpłacie, o nie zaleganiu w opłatach, o stanie zaległości z tytułu: wieczystego użytkowania gruntu, opłat z najmu i dzierżawy składników majątkowych, wykupu nieruchomości, przekształcenia gruntu, po dokonaniu należnej opłaty skarbowej za wydanie zaświadczenia.