Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Wydanie wypisu i wyrysu z ewidencji gruntów i budynków

Wydanie wypisu/wypisu i wyrysu/wyrysu z ewidencji gruntów i budynków, poprzez platformę ePUAP

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy starosta

Kogo dotyczy  

Dotyczy każdego, w szczególności: 1) właścicieli oraz osób i jednostek organizacyjnych władających gruntami, budynkami lub lokalami, których dotyczy udostępniany zbiór danych lub wypis; 2) organów administracji publicznej albo podmiotów niebędących organami administracji publicznej, realizujących, na skutek powierzenia lub zlecenia przez organ administracji publicznej, zadania publiczne związane z gruntami, budynkami lub lokalami, których dotyczy udostępniany zbiór danych lub wypis; 3) innych podmiotów niż wymienione w pkt 1 i 2, które mają interes prawny w tym zakresie

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  Wniosek wydanie wypisu/wypisu i wyrysu/wyrysu z ewidencji gruntów i budynków
Czas realizacji  

Nieokreślony

Opłaty  

Wysokość opłaty jest uzależniona od formy dokumentu (drukowany lub elektroniczny), liczby jednostek rozliczeniowych i zastosowanych współczynników korygujących. Szczegóły dotyczące opłat zawiera tabela nr 11 załącznika do ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne. Wstępnego oszacowania kosztu za sporządzanie i wydawanie wypisów oraz wyrysów z operatu ewidencji gruntów i budynków można dokonać za pomocą kalkulatora opłat, który jest dostępny na stronie Centralnego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej: http://www.codgik.gov.pl/kalkulator_oplat_pzgik-2018.html

Tryb odwoławczy  

W przypadku sporu dotyczącego wysokości należnej opłaty, właściwy starosta wydaje decyzję administracyjną. W odniesieniu do tej decyzji, odwołanie należy złożyć do właściwego wojewódzkiego inspektora nadzoru geodezyjnego i kartograficznego, w terminie 14 dni

Rezultat realizacji usługi  

Wydanie wypisu/wypisu i wyrysu/wyrysu z ewidencji gruntów i budynków

Etapy realizacji usługi  

1) Złożenie wniosku o wydanie wypisu/wypisu i wyrysu/wyrysu z ewidencji gruntów i budynków 2) Wystawienie Dokumentu Obliczenia Opłaty 3) Dokonanie opłaty 4) Wydanie wypisu/wypisu i wyrysu/wyrysu z ewidencji gruntów i budynków

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe   ewidencja gruntów i budynków wypis wyrys z ewidencji gruntów i budynków

  Wydanie wypisu i wyrysu z ewidencji gruntów i budynków

  Wydanie wypisu/wypisu i wyrysu/wyrysu z ewidencji gruntów i budynków, poprzez platformę ePUAP