Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Wydanie wtórnika zaświadczenia ADR

umożliwienie kierowcy złożenie wniosku o wydanie wtórnika zaświadczenia ADR

Organ właściwy do realizacji usługi  

Marszałek Województwa

Kogo dotyczy  

Kierowca, który utracił zaświadczenie ADR

Podstawy prawne  
 • Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 2147)
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 15 lutego 2012 r. w sprawie egzaminów dla kierowców przewożących towary niebezpieczne (Dz. U. z 2022 r., poz. 356)
Wymagane dokumenty  
 • 1. wniosek o wydanie wtórnika zaświadczenia ADR
 • 2. formularz zgłoszeniowy, zawierający dane niezbędne do wydania wtórnika zaświadczenia ADR
 • 3. dowód uiszczenia opłaty za wydanie wtórnika zaświadczenia ADR
 • Wtórnik zaświadczenia ADR wydawany jest na podstawie protokołu potwierdzającego złożenie egzaminu z wynikiem pozytywnym.
 • Wtórnik zaświadczenia ADR przesyła się kierowcy na adres wskazany we wniosku o wydanie wtórnika lub, na wniosek kierowcy - doręcza się za pokwitowaniem w siedzibie marszałka województwa.
Czas realizacji  

nie dotyczy

Opłaty  

Wysokość opłaty za wydanie wtórnika zaświadczenia ADR wynosi 50 zł + 50 gr opłata ewidencyjna.

Tryb odwoławczy  

nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

wydanie wtórnika zaświadczenia ADR

Etapy realizacji usługi  

1. weryfikacja wniosku o wydanie wtórnika zaświadczenia ADR, 2. wydanie wtórnika zaświadczenia ADR

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe  
 • wtórnik ADR
 • zaświadczenie ADR
 • przewóz towarów niebezpiecznych
 • ADR
 • Wydanie wtórnika zaświadczenia ADR

  umożliwienie kierowcy złożenie wniosku o wydanie wtórnika zaświadczenia ADR