Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Wydanie wtórnika tablic rejestracyjnych

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o wydanie wtórnika tablic rejestracyjnych

Organ właściwy do realizacji usługi  

brak

Kogo dotyczy  

Właściciele pojazdów

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
 • Pełnomocnictwo - w przypadku działania przez przedstawiciela dla osoby załatwiającej sprawę (za wyjątkiem reprezentowania osoby prawnej przez jej organy lub prokurenta)
 • Potwierdzenie wniesienia opłaty
 • Wniosek o wydanie wtórnika tablic rejestracyjnych wraz z załącznikami, o których mowa poniżej:
 • Dotychczasowy dowód rejestracyjny,
 • Karta pojazdu o ile została wydana,
 • Zaświadczenie wydane przez właściwy organ Policji potwierdzający zgłoszenie kradzieży tablic(y) rejestracyjnych(-ej) - w przypadku kradzieży tablic,
 • Oświadczenie - w przypadku zgubienia tablic,
 • Dokument określający tożsamość właściciela:
  - dla osoby fizycznej dowód osobisty,
  - dla osoby prawnej wyciąg z rejestru sądowego oraz zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON,
  - dla osób prowadzących działalność gospodarczą oraz spółek cywilnych - aktualne oryginały i kserokopie zaświadczeń o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (dla każdej osoby fizycznej, na którą będzie zarejestrowany pojazd) oraz dokumenty tożsamości, w przypadku spółki cywilnej dodatkowo – umowa zarejestrowana w Urzędzie Skarbowym. Pojazd będzie zarejestrowany na rzecz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.
Czas realizacji  

Do 7 dni

Opłaty  

1. Za tablice rejestracyjne:
• samochodowe – 80,00 zł (2 tablice), 40,00 zł (1 tablica)
• motocyklowe – 40,00 zł (1 tablica)
• motorowerowe – 30,00 zł (1 tablica)
• indywidualne – 1000,00 zł • do przyczep – 40,00 zł
(1 tablica).
2. Znaki legalizacyjne – 12,50 zł
3. Opłata skarbowa od ustanowienia pełnomocnika – 17,00 zł

Tryb odwoławczy  

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji

Rezultat realizacji usługi  

brak

Etapy realizacji usługi  

brak

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   Wydanie wtórnika tablic rejestracyjnych

Wydanie wtórnika tablic rejestracyjnych

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o wydanie wtórnika tablic rejestracyjnych