Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Wydanie wtórnika prawa jazdy

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o wydanie wtórnika prawa jazdy.


Po złożeniu wniosku wraz załącznikami, zostaje wydana decyzja.

Organ właściwy do realizacji usługi  

właściwy organ administracji publicznej

Kogo dotyczy  

Kierowcy

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
 • W przypadku ubiegania się o wtórnik prawa jazdy z powodu utraty dokumentu konieczne jest złożenie stosownego oświadczenia pod odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych zeznań
 • W przypadku ubiegania się o wtórnik prawa jazdy z powodu zniszczenia należy przy odbiorze wtórnika przedłożyć dokument uszkodzony celem unieważnienia
 • Wypełniony formularz wniosku wraz z oświadczeniem, że osoba ubiegająca się o wydanie prawa jazdy przebywa na terytorium RP przez 185 dni w każdym roku kalendarzowym.
 • Kolorową fotografię o wymiarach 35 × 45 mm, wykonaną na jednolitym jasnym tle, mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70–80% fotografii, pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami; fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku; osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami; w takim przypadku do wniosku załącza się również orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku. Osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny – w takim przypadku do wniosku załącza się zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej; dopuszcza się załączanie zdjęcia wykonanego techniką cyfrową zapisanego na zewnętrznym nośniku danych;
 • Skan posiadanego prawa jazdy (obydwie strony) - w przypadku, gdy wtórnik prawa jazdy wydawany jest z powodu zmiany danych. [Skan w formacie JPEG; Przestrzeń barw: greyscale lub sRGB; Rozdzielczość skanu (szer. x wys.): max. 2500 x 3500 pikseli; Rozmiar pliku nie większy niż 200 KB; Kompresja: poziom jakości JPEG i nie mniejszy niż 80/100]
 • Skan dokumentu pozwalającego ustalić tożsamość wnioskodawcy oraz jego zameldowanie (wszystkie strony dokumentu). [Skan w formacie JPEG; Przestrzeń barw: greyscale lub sRGB; Rozdzielczość skanu (szer. x wys.): max. 2500 x 3500 pikseli; Rozmiar pliku nie większy niż 200 KB; Kompresja: poziom jakości JPEG i nie mniejszy niż 80/100]
 • Skan potwierdzenia dokonania wpłaty za wydanie wtórnika prawa jazdy. [Skan w formacie JPEG; Przestrzeń barw: greyscale lub sRGB; Rozdzielczość skanu (szer. x wys.): max. 2500 x 3500 pikseli; Rozmiar pliku nie większy niż 200 KB; Kompresja: poziom jakości JPEG i nie mniejszy niż 80/100]
 • Skan podpisu w formacie JPEG wykonany na jednolitym jasnym tle (białym), pozbwawiony zabrudzeń, ramek, linii ułatwiających pisanie, itp. Podpis do skanowania musi być złozony czarnym długopisem lub piórem. [Przestrzeń barw: greyscale (skala odcieni szarości); Głębia kolorów: 16 bitów; Rozdzielczość skanu (szer. x wys.) min. 300 x 111 pikseli; Kompresja: poziom jakości JPEG i nie mniejszy niż 80/100]
 • Skan protokołu przesłuchania na okoliczność utraty dokumentu (w przypadku, gdy wtórnik prawa jazdy wydawany jest z powodu utraty dokumentu). [Skan w formacie JPEG; Przestrzeń barw: greyscale lub sRGB; Rozdzielczość skanu (szer. x wys.): max. 2500 x 3500 pikseli; Rozmiar pliku nie większy niż 200 KB; Kompresja: poziom jakości JPEG i nie mniejszy niż 80/100]
 • Skan orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami (w przypadku, gdy wtórnik prawa jazdy wydawany jest z powodu utraty ważności uzyskanego dotychczas dokumentu). [Skan w formacie JPEG; Przestrzeń barw: greyscale lub sRGB; Rozdzielczość skanu (szer. x wys.): max. 2500 x 3500 pikseli; Rozmiar pliku nie większy niż 200 KB; Kompresja: poziom jakości JPEG i nie mniejszy niż 80/100]
Czas realizacji  

Do 1 miesiąca

Opłaty  

100,50 zł (w tym opłata komunikacyjna 100,00 zł oraz opłata ewidencyjna 0,50 zł)

Tryb odwoławczy  

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu wydającego decyzję, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Rezultat realizacji usługi  

Wydanie wtórnika prawa jazdy

Etapy realizacji usługi  

1. Złożenie wniosku, 2. Weryfikacja wniosku, 3. Wydanie wtórnika

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe   Wydanie wtórnika prawa jazdy

  Wydanie wtórnika prawa jazdy

  Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o wydanie wtórnika prawa jazdy.


  Po złożeniu wniosku wraz załącznikami, zostaje wydana decyzja.