Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Wydanie wtórnika prawa jazdy

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o wydanie wtórnika prawa jazdy.


Po złożeniu wniosku wraz załącznikami, zostaje wydana decyzja.

Organ właściwy do realizacji usługi  

właściwy organ administracji publicznej

Kogo dotyczy  

Kierowcy

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
 • W przypadku ubiegania się o wtórnik prawa jazdy z powodu utraty dokumentu konieczne jest złożenie stosownego oświadczenia pod odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych zeznań
 • W przypadku ubiegania się o wtórnik prawa jazdy z powodu zniszczenia należy przy odbiorze wtórnika przedłożyć dokument uszkodzony celem unieważnienia
 • Wypełniony formularz wniosku wraz z oświadczeniem, że osoba ubiegająca się o wydanie prawa jazdy przebywa na terytorium RP przez 185 dni w każdym roku kalendarzowym.
 • Kolorową fotografię o wymiarach 35 × 45 mm, wykonaną na jednolitym jasnym tle, mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70–80 procent fotografii, pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami, fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku, osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami, w takim przypadku do wniosku załącza się również orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku. Osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny – w takim przypadku do wniosku załącza się zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej, dopuszcza się załączanie zdjęcia wykonanego techniką cyfrową zapisanego na zewnętrznym nośniku danych,
 • Skan posiadanego prawa jazdy (obydwie strony) - w przypadku, gdy wtórnik prawa jazdy wydawany jest z powodu zmiany danych. [Skan w formacie JPEG, Przestrzeń barw: greyscale lub sRGB, Rozdzielczość skanu (szer. x wys.): max. 2500 x 3500 pikseli, Rozmiar pliku nie większy niż 200 KB, Kompresja: poziom jakości JPEG i nie mniejszy niż 80/100]
 • Skan dokumentu pozwalającego ustalić tożsamość wnioskodawcy oraz jego zameldowanie (wszystkie strony dokumentu). [Skan w formacie JPEG, Przestrzeń barw: greyscale lub sRGB, Rozdzielczość skanu (szer. x wys.): max. 2500 x 3500 pikseli, Rozmiar pliku nie większy niż 200 KB, Kompresja: poziom jakości JPEG i nie mniejszy niż 80/100]
 • Skan potwierdzenia dokonania wpłaty za wydanie wtórnika prawa jazdy. [Skan w formacie JPEG, Przestrzeń barw: greyscale lub sRGB, Rozdzielczość skanu (szer. x wys.): max. 2500 x 3500 pikseli, Rozmiar pliku nie większy niż 200 KB, Kompresja: poziom jakości JPEG i nie mniejszy niż 80/100]
 • Skan podpisu w formacie JPEG wykonany na jednolitym jasnym tle (białym), pozbwawiony zabrudzeń, ramek, linii ułatwiających pisanie, itp. Podpis do skanowania musi być złozony czarnym długopisem lub piórem. [Przestrzeń barw: greyscale (skala odcieni szarości), Głębia kolorów: 16 bitów, Rozdzielczość skanu (szer. x wys.) min. 300 x 111 pikseli, Kompresja: poziom jakości JPEG i nie mniejszy niż 80/100]
 • Skan protokołu przesłuchania na okoliczność utraty dokumentu (w przypadku, gdy wtórnik prawa jazdy wydawany jest z powodu utraty dokumentu). [Skan w formacie JPEG, Przestrzeń barw: greyscale lub sRGB, Rozdzielczość skanu (szer. x wys.): max. 2500 x 3500 pikseli, Rozmiar pliku nie większy niż 200 KB, Kompresja: poziom jakości JPEG i nie mniejszy niż 80/100]
 • Skan orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami (w przypadku, gdy wtórnik prawa jazdy wydawany jest z powodu utraty ważności uzyskanego dotychczas dokumentu). [Skan w formacie JPEG, Przestrzeń barw: greyscale lub sRGB, Rozdzielczość skanu (szer. x wys.): max. 2500 x 3500 pikseli, Rozmiar pliku nie większy niż 200 KB, Kompresja: poziom jakości JPEG i nie mniejszy niż 80/100]
Czas realizacji  

Do 1 miesiąca

Opłaty  

100,50 zł (w tym opłata komunikacyjna 100,00 zł oraz opłata ewidencyjna 0,50 zł)

Tryb odwoławczy  

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu wydającego decyzję, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Rezultat realizacji usługi  

Wydanie wtórnika prawa jazdy

Etapy realizacji usługi  

1. Złożenie wniosku, 2. Weryfikacja wniosku, 3. Wydanie wtórnika

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe   Wydanie wtórnika prawa jazdy

  Wydanie wtórnika prawa jazdy

  Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o wydanie wtórnika prawa jazdy.


  Po złożeniu wniosku wraz załącznikami, zostaje wydana decyzja.