Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Wydanie wtórnika karty pojazdu lub zaświadczenia zastępującego kartę pojazdu

Usługa umożliwia wysłanie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o wydanie wtórnika karty pojazdu lub zaświadczenia zastępującego kartę pojazdu.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Starosta

Kogo dotyczy  

Usługa dotyczy osób ubiegających się o wydanie wtórnika karty pojazdu w związku z utratą/zagubieniem/zniszczeniem dotychczasowej karty pojazdu

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
 • 1. UTRATA KARTY:

  Wypełniony formularz wniosku oraz:

  a) złożenie przez właściciela stosownego oświadczenia o utracie karty pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań,

  b) dowód rejestracyjny,

  c) tablice rejestracyjne - o wyróżniku CSE,

  d) pisemną informację wskazującą producenta i importera, który wydał kartę w przypadku utraty karty przed pierwszą rejestracją pojazdu,

  e) oryginał potwierdzenia uiszczenia opłat,

  f) pełnomocnictwo - w przypadku załatwiania sprawy przez pełnomocnika lub przez jednego z współwłaścicieli pojazdu wymagany jest dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa.
 • 2. ZNISZCZENIE KARTY POJAZDU, BRAK

  MIEJSCA NA DOKONANIE KOLEJNYCH WPISÓW:

  Wypełniony formularz wniosku oraz:

  a) oddanie karty pojazdu,

  b) dowód rejestracyjny,

  c) tablice rejestracyjne - o wyróżniku CSE,

  e) oryginał potwierdzenia uiszczenia opłat,

  f) pełnomocnictwo - w przypadku załatwiania sprawy przez pełnomocnika lub przez jednego z współwłaścicieli pojazdu wymagany jest dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa.
 • 3. ZGUBIENIE KARTY POJAZDU PRZED

  REJESTRACJĄ:

  Wypełniony formularz wniosku oraz:

  a)zaświadczenie wystawione przez organ rejestrujący właściwy ze względu na miejsce ostatniej rejestracji,
  potwierdzające dane zawarte w zagubionym dokumencie, niezbędne do rejestracji,

  b)stosowne oświadczenie o zagubieniu karty pojazdu pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych
  zeznań,

  c)dowód rejestracyjny,

  d) tablice rejestracyjne - o wyróżniku CSE,

  e) oryginał potwierdzenia uiszczenia opłat,

  f) pełnomocnictwo - w przypadku załatwiania sprawy przez pełnomocnika lub przez jednego z współwłaścicieli pojazdu wymagany jest dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa.
Czas realizacji  

Do 7 dni

Opłaty  

OPŁATA ZA WYDANIE:

a) wtórnika karty pojazdu 75 zł + 0,50 zł (opłata

ewidencyjna),

b) dowodu rejestracyjnego 54 zł + 0,50 zł (opłata

ewidencyjna),

c) pozwolenia czasowego 18,50 zł + 0,50 zł (opłata

ewidencyjna),

d) kompletu nalepek legalizacyjnych 12,50 złOPŁATA SKARBOWA - od złożenia dokumentu

stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury lub

jego odpisu, wypisu, albo kopii -17 zł (z wyłączeniem

pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu,

zstępnemu lub rodzeństwu, lub gdy mocodawcą jest

podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).OPŁATA ZA WYDANIE ZAŚWIADCZENIA – 17 zł

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji.

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku, 2. Weryfikacja wniosku, 3. Wydanie decyzji.

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   Wydanie wtórnika karty pojazdu lub zaświadczenia zastępującego kartę pojazdu

Wydanie wtórnika karty pojazdu lub zaświadczenia zastępującego kartę pojazdu

Usługa umożliwia wysłanie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o wydanie wtórnika karty pojazdu lub zaświadczenia zastępującego kartę pojazdu.