Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Wydanie wtórnika dowodu rejestracyjnego

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o wydanie wtórnika dowodu rejestracyjnego

Organ właściwy do realizacji usługi  

brak

Kogo dotyczy  

Właściciele pojazdów

Podstawy prawne  
  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów, wymagań dla tablic rejestracyjnych oraz wzorów innych dokumentów związanych z rejestracją pojazdów (Dz. U. z 2022 r., poz. 1847 z późn. zm.)
  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzoru tych dokumentów w tych sprawach (paragraf 6 w załączniku nr 1) (Dz. U. z 2014 r., poz. 1727 z późn. zm.)
  • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 988 z późn. zm.)
Wymagane dokumenty  
  • Wyciąg z rejestru badan technicznych z ostatniego badania (niewymagany w przypadku, gdy termin następnego badania jest znany organowi rejestrującemu),
  • Karta pojazdu - jeśli była wydana,
  • Wniosek,
  • Dowód uiszczenia opłaty skarbowej,
Czas realizacji  

Do 1 miesiąca

Opłaty  

73,50 zł (w tym opłata komunikacyjna 73,00 zł oraz opłata ewidencyjna 0,50 zł).

Tryb odwoławczy  

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji

Rezultat realizacji usługi  

brak

Etapy realizacji usługi  

brak

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   Wydanie wtórnika dowodu rejestracyjnego

Wydanie wtórnika dowodu rejestracyjnego

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o wydanie wtórnika dowodu rejestracyjnego