Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie: STAROSTWO POWIATOWE W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM
STAROSTWO POWIATOWE W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM
Piotrków Trybunalski, ul. Jarosława Dąbrowskiego 7
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zmień urząd

Schowaj

Wydanie prawa jazdy po raz pierwszy

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o wydanie prawa jazdy po raz pierwszy lub pozwolenie na kierowanie tramwajem.

Osoba ubiegająca się o wydawanie prawa jazdy po raz pierwszy składa komplet dokumentów w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego.

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku z egzaminu państwowego, WORD przesyła komplet dokumentów do wskazanego Wydziału Komunikacji. Następnie dokumenty przesyłane są do Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych. Dokument prawa jazdy Interesant odbiera we wskazanym Wydziale Komunikacji.

Organ właściwy do realizacji usługi  

brak

Nazwa komórki organizacyjnej  

Kogo dotyczy  

Osoby ubiegające się o wydanie prawa jazdy po raz pierwszy lub pozwolenie na kierowanie tramwajem.

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
 • Wniosek o wydanie prawa jazdy, z potwierdzonym pozytywnym wynikiem egzaminu państwowego.

 • Zaświadczenie o ukończeniu kursu dla osób ubiegających się o prawo jazdy.

 • Orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami.

 • Pisemna zgoda rodziców lub opiekunów, na uzyskanie prawa jazdy, w przypadku, gdy wnioskodawca nie ukończył 18 lat i ubiega się o prawo jazdy kat. AM, A1, B1 lub T.

 • Dowód uiszczenia opłaty za wydanie prawa jazdy
 • Wyraźna fotografia o wymiarach 3,5 x 4,5 cm, przedstawiająca osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami w taki sposób, aby ukazywała głowę w pozycji lewego półprofilu z widocznym lewym uchem, z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy
 • Do wglądu:

  a. Dokument tożsamości: dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość wraz z zaświadczeniem o zameldowaniu na pobyt stały (lub pobyt czasowy w uzasadnionych wypadkach).
  b. Cudzoziemiec ubiegający się o otrzymanie polskiego prawa jazdy dołącza kserokopię karty pobytu, wizy pobytowej lub innego dokumentu potwierdzającego posiadanie prawa pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo zaświadczenie, że studiuje co najmniej od sześciu miesięcy.
Czas realizacji  

Do 1 miesiąca

Opłaty  

Opłata za wydanie:
a) prawa jazdy – 100 zł + 0,50 zł (opłata ewidencyjna),
b) pozwolenia do kierowania tramwajem – 30 zł + 0,50 zł (opłata ewidencyjna)

Opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii 17 zł (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).

Numer konta  

53 2030 0045 1110 0000 0138 0140

Tytuł wpłaty  

Opłata za wydanie prawa jazdy

Kwota (PLN)  

100,50

Miejsce składania dokumentów  

Starostwo Powiatowe w Piotrkowie Trybunalskim Aleje 3 Maja 33 Wydział Komunikacji i Transportu

Tryb odwoławczy  

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Rezultat realizacji usługi  

brak

Etapy realizacji usługi  

brak

Poziom dostępności usługi   Interakcja dwukierunkowa
Poziom uwierzytelniania  
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Uwagi  

opłata skarbowa za pełnomocnictwo płatna na rachunek bankowy Urzędu Miasta w Piotrkowie Trybunalskim numer: 55 1560 0013 2322 6887 8000 0003

BIP  

Telefon   44 732 31 00
Fax   44 732 31 59
Słowa kluczowe   Wydanie prawa jazdy po raz pierwszy

Wydanie prawa jazdy po raz pierwszy

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o wydanie prawa jazdy po raz pierwszy lub pozwolenie na kierowanie tramwajem.

Osoba ubiegająca się o wydawanie prawa jazdy po raz pierwszy składa komplet dokumentów w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego.

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku z egzaminu państwowego, WORD przesyła komplet dokumentów do wskazanego Wydziału Komunikacji. Następnie dokumenty przesyłane są do Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych. Dokument prawa jazdy Interesant odbiera we wskazanym Wydziale Komunikacji.