Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Wydanie opinii w zakresie spełniania wymagań niezbędnych do nadania uprawnień szkoły publicznej

Usługa umożliwia złożenie do Kuratorium Oświaty wniosku o wydanie opinii o spełnianiu wymagań określonych w art. 7 ust 3 niezbędnych do ubiegania się o nadanie uprawnień szkoły publicznej szkole niepublicznej
a) w trakcie działalności
b) z dniem rozpoczęcia działalności lub z dniem rozpoczęcia kształcenia w nowym zawodzie

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwe Kuratorium Oświaty

Kogo dotyczy  

Osoby prawne lub fizyczne zamierzające prowadzić szkołę niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej lub prowadzące szkołę niepubliczną bez uprawnień
albo
osoby prawne lub fizyczne prowadzące szkołę niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej zamierzające rozpocząć kształcenie w nowym zawodzie

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
 • Szkoła niepubliczna ubiegająca się o nadanie uprawnień szkoły publicznej z dniem rozpoczęcia działalności lub z dniem rozpoczęcia kształcenia w nowym zawodzie, składa dokumenty wymienione w pkt 1-8.
  Natomiast szkoła niepubliczna ubiegająca się o nadanie uprawnień szkoły publicznej w trakcie swojej działalności, składa dokumenty wymienione w pkt 1-4 oraz zaświadczenie o wpisie do ewidencji.
  1. Wniosek o wydanie opinii w sprawie spełniania wymagań określonych w art. 7 ust. 3 ustawy o systemie oświaty, niezbędnych do uzyskania uprawnień szkoły publicznej.
  2. Statut szkoły.
  3. Szkolny plan nauczania.
  4. Wykaz kadry pedagogicznej przewidzianej do zatrudnienia w celu realizacji obowiązkowych zajęć edukacyjnych (z podaniem informacji o kwalifikacjach dających uprawnienia do nauczania wskazanego przedmiotu oraz informacji o posiadaniu kwalifikacji pedagogicznych) wraz z informacją o dyrektorze szkoły.
 • 5. Kopia dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby w przypadku gdy osobą prowadzącą szkołę jest osoba fizyczną lub odpis z krajowego rejestru sądowego, gdy osobą prowadzącą szkołę jest osoba prawna.
  6. Zobowiązanie osoby prowadzącej szkołę do przestrzegania przez szkołę wymagań określonych w art. 7 ust. 3 ustawy o systemie oświaty.
  7. Informacja potwierdzająca zapewnienie warunków lokalowych: do prowadzenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, do realizacji zadań statutowych, gwarantujących bezpieczne i higieniczne warunki nauki i pracy, w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – możliwość realizacji praktycznej nauki zawodu.
  8. Informacja o wyposażeniu szkoły umożliwiającym pełną realizację podstawy programowej kształcenia ogólnego oraz/lub podstawy programowej kształcenia w zawodach.
Czas realizacji  

14 dni od złożenia pełnej dokumentacji

Opłaty  

Brak opłat

Tryb odwoławczy  

Od postanowienia stronie służy prawo wniesienia zażalenia w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia, do Ministra Edukacji Narodowej w Warszawie, za pośrednictwem Kuratora Oświaty.

Rezultat realizacji usługi  

Rozpatrzenie wniosku i wydanie opinii.

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku; 2. Weryfikacja wniosku 3. Wydanie opinii.

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   Wydanie opinii w zakresie spełniania wymagań niezbędnych do nadania uprawnień szkoły publicznej

Wydanie opinii w zakresie spełniania wymagań niezbędnych do nadania uprawnień szkoły publicznej

Usługa umożliwia złożenie do Kuratorium Oświaty wniosku o wydanie opinii o spełnianiu wymagań określonych w art. 7 ust 3 niezbędnych do ubiegania się o nadanie uprawnień szkoły publicznej szkole niepublicznej
a) w trakcie działalności
b) z dniem rozpoczęcia działalności lub z dniem rozpoczęcia kształcenia w nowym zawodzie