Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie: URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
WARSZAWA, al. Aleja Niepodległości 188/192
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zmień urząd

Schowaj

Wydanie dowodu pierwszeństwa dla znaku towarowego

Usługa umożliwia złożenie do Urzędu Patentowego wniosku o wydanie dowodu pierwszeństwa dla znaku towarowego.
Podstawą sporządzenia dowodu pierwszeństwa jest zgłoszenie: - znaku towarowego, spełniające wymagania określone w ustawie Prawo własności przemysłowej, dające podstawę do uznania zgłoszenia za dokonane. Wniosek o dowód pierwszeństwa może być składany razem ze zgłoszeniem znaku towarowego w trakcie postępowania lub po zakończeniu postępowania.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

Nazwa komórki organizacyjnej  

Kogo dotyczy  

O wydanie dowodu pierwszeństwa dla znaku towarowego ubiegać się może jedynie zgłaszający lub jego pełnomocnik.

Podstawy prawne  
  • Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2017 r., poz. 776, Art. 8,)
  • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 stycznia 2017 r. w sprawie rejestrów prowadzonych przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 r., poz. 115)
  • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 grudnia 2016 r. w sprawie dokonywania i rozpatrywania zgłoszeń znaków towarowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2053)
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 sierpnia 2001 r. w sprawie opłat związanych z ochroną wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych i topografii układów scalonych (Dz. U. z 2001 r. Nr 90, poz. 1000 z późn. zm.)
Wymagane dokumenty  
    Wniosek o sporządzenie dokumentu pierwszeństwa dla znaku towarowego.
Czas realizacji  

Bez zbędnej zwłoki.

Opłaty  

60 zł – za dowód pierwszeństwa dla znaku towarowego zgodnie z tabelą opłat umieszczoną w załączniku nr 3 do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 sierpnia 2001 r. w sprawie opłat związanych z ochroną wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych i topografii układów scalonych

Numer konta  

Tytuł wpłaty  

Kwota (PLN)  

Miejsce składania dokumentów  

Urząd Patentowy RP Al. Niepodległości 188/192 00-950 Warszawa, Skr. pocztowa 203

Dni i godziny   Poniedziałek - Piatek, 8-16
Tryb odwoławczy  

Od decyzji i postanowień wydanych przez Urząd Patentowy służy wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy (art. 244 p.w.p.). Na decyzje i postanowienia wydane przez Urząd Patentowy w postępowaniu odwoławczym stronie służy skarga do sądu administracyjnego (art. 248 p.w.p.)

Rezultat realizacji usługi  

Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji/postanowienia.

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku, 2. Weryfikacja wniosku, 3. Wydanie dowodu pierwszeństwa.

Poziom dostępności usługi   Interakcja dwukierunkowa
Poziom uwierzytelniania  
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Uwagi  

BIP  

www.bip.uprp.pl

Telefon   (22) 579 00 00
Fax   (22) 579 00 01
Słowa kluczowe   Wydanie dowodu pierwszeństwa dla znaku towarowego

Wydanie dowodu pierwszeństwa dla znaku towarowego

Usługa umożliwia złożenie do Urzędu Patentowego wniosku o wydanie dowodu pierwszeństwa dla znaku towarowego.
Podstawą sporządzenia dowodu pierwszeństwa jest zgłoszenie: - znaku towarowego, spełniające wymagania określone w ustawie Prawo własności przemysłowej, dające podstawę do uznania zgłoszenia za dokonane. Wniosek o dowód pierwszeństwa może być składany razem ze zgłoszeniem znaku towarowego w trakcie postępowania lub po zakończeniu postępowania.